Predsjednica IO Mladih OBŽ: Matea Sopta

Potpredsjednici: Bojan Podobnik i Dominik Piskač

Tajnik: Nikola Čuraj

Članovi predsjedništva: Tomislav Kolembus, Maksim Marković, Josip Erceg, Toni Kekez, Maja Vujanović, Andrea Vereš, Martina Mostečak, Antonija Sičaja

Predsjednica: Željka Kolarić

Tajnica: Nirvana Soldić-Romić

Programske smjernice HNS-a

Hrvatska je po završetku ratifikacije u svim EU zemljama 1. srpnja 2013. postala 28. članica Unije.

Pred nama je nova razvojna faza, koja nam otvara brojne prilike i koja ni u kojem slučaju ne predstavlja kraj, nego tek početak našeg puta. Na našem europskom putu ideja vodilja bile su univerzalne europske vrijednosti: pravednost kroz vladavinu prava, pravo na ekonomski, obrazovni i kulturni standard koji će svakome osigurati individualni razvoj do granica vlastitih mogućnosti, multikulturalnost, sloboda od svake vrste diskriminacije, pravo na zdravlje kroz zdravstvenu zaštitu, angažirana tolerancija i uvijek iznova propitivana ravnoteža između slobode i sigurnosti. I to su samo neke od njih. Te vrijednosti, koje su duboko ugrađene u temelje Europske unije, kao cilj, nijedna članica nije u potpunosti ostvarila i Hrvatska je u izgradnji društava utemeljenih na njima potpuno ravnopravna s ostalim zemljama EU.

Kao glavni nositelj liberalnog svjetonazora i građanske politike u Hrvatskoj te strateški partner u Vladi RH, HNS će u sljedećem razdoblju djelovati kao predvodnik u usmjeravanju i izgradnji hrvatskog društva prema univerzalnim europskim vrijednostima, kroz tri glavna područja:

1. Povratak politike građanima i građana politici

2. EU okvir kao putokaz razvoja

3. Građanske slobode i politika jednakih šansi

1. Povratak politike građanima i građana politici

U posljednjih dvadeset godina u cijelom zapadnom svijetu došlo je do narušavanja ravnoteže između politike i ekonomije u sva tri važna područja – u analizi, u društvenoj akciji te u izgradnji institucija. To je, posljedično, dovelo do marginalizacije društva te nemogućnosti punog razumijevanja onoga što se događa u i s društvom. Prevlast ekonomske logike bila je posebno pogubna za nove liberalne demokracije koje tek grade civilna društva. Zbog distorzije vrijednosti do koje je ova neravnoteža dovela nestao je društveni aktivizam usmjeren na opće dobro i vrijednosti kao što su solidarnost, jednakopravnost, pravednost, zaštita manjina i, naročito, demokracija. Mobilizacija društva postala je mogućom samo na neprijateljstvu i sebičnosti. Dominacija ekonomije, posebno u novim demokracijama rezultirala je korumpiranom politikom, pojavom mafije i najprimitivnijim političkim populizmom. Pobuna i demonstracije u većini država zapadne demokracije, pa tako i u Hrvatskoj, protiv banaka, krupnog kapitala, neoliberalne ekonomije, de facto su zahtjev za povratkom politike. Ti su prosvjedi najčešće bez vidljivih lidera i bez konkretnih zahtjeva čije ispunjavanje bi se moglo provjeriti. No njihova poruka je zahtjev za participativnošću – za uključivanjem društva u odlučivanje o vlastitoj sudbini na različitim razinama. To je zahtjev za povratkom pozitivnih vrijednosti na kojima se temelji demokratska politička kultura - solidarnosti, univerzalnih ljudskih prava, sloboda, građanske jednakosti, tolerancije i pravednosti kao praktične kategorije u funkcioniranju državnih institucija. Zato HNS smatra da je jedan od prioriteta u nadolazećem razdoblju upravo afirmacija tih vrijednosti i jačanje, na njima utemeljene, političke kulture participacije u društvu.

Kao podloga jačanja participativne kulture, poseban značaj imaju dva procesa:

a) nužnost završavanja izgradnje institucija države

b) uključivanje građana u teme koje ih direktno mobiliziraju i zanimaju

Ostali mehanizmi za jačanje političke participacije:

- stvaranje kompetentne, kritične javnosti - uloga medija, obrazovnih institucija, ali i političkih stranaka

- da bi se participativna kultura uistinu razvijala građani se u odlučivanju moraju osjećati kompetentnima, a učinak odluke u kojoj su sudjelovali mora im biti „opipljiv" i zato je posebno značajno sudjelovanje građana u odlučivanju na lokalnoj razini

- razvijanje i poticanje alternativnih tipova demokracije:

a) lokalna demokracija; alternativni oblici odlučivanja o životu vlastite zajednice, naročito u najmanjim jedinicama lokalne samouprave

b) demokracija na radnom mjestu; zaposlenici moraju sudjelovati u odlukama koje im diktiraju svakodnevicu i za koje se smatraju kompetentnima

- iskorak prema otvorenosti vlasti mora biti rezultat prilagodbe ekspertnih i političkih elita

2. EU okvir kao putokaz razvoja

Za HNS članstvo u EU za Hrvatsku je ogromna prednost i iznimno je važno zbog:

- Opstojnosti, trajnosti i stabilnosti države i institucija

- Iskustva izgradnje i reformi institucija i procedura

- Izgradnje pozicije samosvjesne i uspješne europske zemlje

- Razvoja gospodarstva te razvojnih mogućnosti i usmjerenja putem EU fondova

Opstojnost trajnost i stabilnost države i institucija

Apsolutno najveća prednost ulaska Hrvatske u EU je opstojnost, trajnost i stabilnost države i institucija koju članstvo garantira. Najvažniji projekt ove političke generacije je trajna stabilnost za Hrvatsku. Europska unija se za zemlje članice pokazala efikasnim okvirom trajne stabilnosti koji istovremeno nije narušio identitet ni suverenitet svojih članica. Europska unija upravo je ideja trajnog mira i stabilnosti. Iz današnje perspektive taj se projekt pokazao iznimno uspješnim – prostor koji je bio tisućljetno poprište sukoba, danas je najstabilniji dio svijeta, a članice EU međusobno nisu ratovale gotovo sedamdeset godina. Pogledamo li našu recentnu, ali i malo dalju povijest, nedvojbeno je da je to najvažniji razlog za naše članstvo u EU. U posljednjih 150 godina nijedna država na hrvatskom teritoriju nije trajala niti koliko jedan prosječni ljudski vijek, a sudbine ljudi mijenjale su se sa svakom promjenom režima. Naša demokratska tranzicija s početka devedesetih bila je obilježena katastrofama rata. Opstojnost, trajnost i stabilnost države i institucija su stoga prvi i osnovni razlog i najveća prednost našeg ulaska u članstvo EU. Tek kad smo u mirnom okruženju i imamo trajne, stabilne institucije koje građanima pružaju sigurnost i osjećaj predvidljivosti, možemo postići gospodarski i svaki drugi napredak koji svakome od nas pojedinačno daje šansu za kvalitetan i uspješan život.

Iskustvo izgradnje i reformi institucija i procedura

Svrha pristupnog procesa i samog članstva je korištenje institucionalnog okvira i sistematiziranog iskustva EU u izgradnji vlastite države. Stabiliziranje i efikasnost institucija, državna uprava kao uslužna djelatnost, transparentne procedure javne nabave roba i usluga, jasna, jednostavna i za sve jednaka pravila unutar kojih funkcionira slobodno tržište, konkurentnost gospodarstva na ogromnom EU tržištu, razvijanje i korištenje vlastitih komparativnih prednosti, visoki standardi u zaštiti ljudskih prava i autonomije osobe, odgovorna vlast koja polaže račune građanima, stalno otklanjanje svih vrsta diskriminacije pojedinca po bilo kojem kriteriju, visoko profesionalno, nekorumpirano i efikasno pravosuđe – neki su od temeljnih ciljeva EU procesa u Hrvatskoj. Glavni cilj je iskoristiti proces za stvaranje što bolje situacije u zemlji i, posljedično, postati članicom i uspješno funkcionirati unutar EU. Mnoge institucije koje danas postoje nismo imali prije deset godina, dok su postojeće unaprjeđene i funkcioniraju po višim standardima. Proces institucionalnog razvoja, naravno, treba nastaviti, ali danas možemo reći da smo izgradili solidne temelje te da smo dosegli institucionalnu razinu vrijednu konsolidacije. Pri tome su EU standardi minimum, a ne maksimum, onoga čemu Hrvatska teži u svom razvoju. Da bi proces izgradnje države bio potpun, u sljedeće četiri godine HNS će inzistirati na reformama u nekoliko ključnih područja:

- Izborni sustav – promjena Zakona o popisima birača koja će osigurati pročišćavanje i definiranje načina stalnog i kontinuiranog ažuriranja popisa birača kao jedan od prvih koraka u stabiliziranju i vjerodostojnosti temeljnih instituta države

- Javna uprava – osnovno načelo rada nove javne uprave je usmjerenost na korisnika (građanina). Svrha javne uprave je pružanje usluga zbog čega korisnici tih usluga moraju biti u žarištu njezinog rada. U kontekstu članstva u EU reforma javne uprave ima dvije glavne zadaće:

1. Osposobljavanje kadrova za komuniciranje s institucijama EU, s naglaskom na pripremanje projekata za korištenje sredstava iz kohezijskog i strukturnih fondova EU

2. Pojednostavljenje birokratskih procedura i pravila koja su prepreka investicijama

- Pravosuđe – u sklopu procesa pristupanja EU pokrenuta je opsežna reforma pravosuđa, koja bi mogla postati model za pristupne pregovore budućih članica. Hrvatska danas, nakon zakonskih izmjena kojima je uveden profesionalni izbor članova Državnog sudbenog vijeća te transparentni kriteriji za ulazak sudaca u profesiju i njihovo napredovanje, ima temelje za izgradnju nepristranog i efikasnog pravosuđa. Reformu treba nastaviti, posebno ubrzati rješavanje zaostalih predmeta

- Dvostruko pravo glasa za predstavnike svih manjina - temeljni, Ustavom zagarantirani glas za vlastitu političku opciju i dodatni, privremeni glas za predstavnika nacionalne manjine kojoj glasač pripada. Prvi glas je trajan i neotuđiv. Drugi glas je na snazi samo do trenutka dokidanja etničke diskriminacije u društvu i državnim institucijama. Unaprijed treba definirati pokazatelje kojima će se mjeriti etnička diskriminacija i kriterije koje treba doseći za ukidanje drugog, dodatnog glasa manjina

Hrvatska kao uspješna i samosvjesna članica EU

Definiranje nove uloge u regiji

S obzirom na veličinu, geopolitički položaj i činjenicu članstva u EU, u Hrvatskoj postoji uska povezanost vanjske i unutarnje politike. Činjenica da će Hrvatska najmanje u sljedećih pet godina biti jedina zemlja iz uže regije koja će ujedno biti i članicom EU predstavlja temelj za specifični utjecaj i ulogu u regiji. Uloga Hrvatske kao stabilizatora regije i ključne zemlje u prenošenju europskih iskustava i strategija reformi u regiju, može i treba poslužiti kao temelj utjecaja Hrvatske unutar EU. Ključnom ulogom u stabiliziranju jugoistoka Europe Hrvatska će obavljati vrlo važan, ne samo regionalni, već i europski posao. Stabilna regija nije samo hrvatski, već i europski interes te će Hrvatska odgovornim, konstruktivnim pristupom prema regiji obavljati i važan europski posao. Na taj način EU postaje za Hrvatsku dodana vrijednost u regiji, a regija dodana vrijednost u EU. Jedinstveno iskustvo koje je Hrvatska stekla u procesu pristupanja EU prilika je za formiranje partnerstva sa susjednim zemljama usmjerenih na transfer znanja iz europskih reformi. Hrvatska se tako može pozicionirati kao regionalni partner za provođenje europskih reformi te značajan faktor stabilnosti u regiji. Putem tih mehanizama Hrvatska će, zajedno s drugim zemljama u regiji, preuzeti na sebe odgovornost za ostvarenje onih ciljeva koje su tvorci EU osigurali za Zapadnu Europu.

S tim ciljem, koristeći prednost sličnog jezika upotrebljivog u komunikaciji praktički na čitavom teritoriju bivše Jugoslavije, HNS će inzistirati na pokretanju posebnih projekata:

- Regionalna partnerstva za transfer znanja i modela EU reformi

- Osnivanje centra izvrsnosti za EU reforme

- Osnivanje regionalnog centra za euro-atlantske strategije

- Zaklada Mažuranić – institucija za kulturnu, znanstvenu, obrazovnu i medijsku suradnju u regiji

Obrazovanje i znanost

Kvalitetno obrazovanje i znanost jedan su od ključnih prioriteta Hrvatske jer su garancija uspješne budućnosti. Hrvatska će pristupanjem EU ući na tržište od pola milijarde ljudi te može biti konkurenta jedino s visokoobrazovanom radnom snagom. Zato za HNS obrazovanje nije samo pitanje kvalitete života, nego i ključna strategija gospodarskog razvoja i opstanka.

Četiri uvjeta za razvoj obrazovanja i znanosti:

- Povećanje proračunskih izdvajanja i investicija iz privatnog sektora

- Bolja povezanost obrazovanja i znanosti te povezivanje s vanjskim centrima izvrsnosti

- Autonomno i odgovorno Sveučilište

- Usklađenost sa strategijom razvoja i potrebama gospodarstva

Razvoj gospodarstva i razvojne mogućnosti i usmjerenja putem EU fondova

Nove razvojne mogućnosti i usmjerenja Hrvatskoj se otvaraju i kroz EU fondove koji su nam na raspolaganju za promet, okoliš, energetiku, regionalni razvoj i razvoj ljudskih resursa. Upravo su to područja na kojima Hrvatska temelji gospodarski razvoj i zato su EU fondovi za nas putokaz razvoja i konkurentnosti. Već u drugoj polovici 2013. Hrvatska će moći iskoristiti 449,4 milijuna eura iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU. Predviđeni iznos za 2014. je iznos iz 2013. uvećan 2,33 puta, a za 2015. iznos iz 2013. povećava se tri puta. To su sredstva koja direktno ovise o našoj uspješnosti da artikuliramo i provedemo projekte koji su naš interes i potreba. Zato će HNS inzistirati na obrazovanju kadrova za pripremu projekata i povezati ih s jedinicama lokalne i regionalne samouprave te ustanoviti model sufinanciranja projekata na svim razinama, kao i riješiti pitanje financiranja izrade projekata na svim razinama države (središnja, regionalna, lokalna).

Temelj gospodarske politike je gospodarski rast i zapošljavanje, a u okviru toga i održivost javnih financija u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, odgovornost prema javnom novcu i zaštita socijalno najosjetljivijih skupina društva.

Poluge koje omogućuju najbrži, najveći i najjednostavniji rast:

1. Supstitucija uvoza energije i hrane na unutarnjem tržištu

2. Iskorištavanje neiskorištenog kapitala državne imovine, a posebno u područjima turizma i poljoprivrede

Pritom je ključna uloga države pripremiti projekte, otvoriti prostor i ukloniti postojeće zapreke za ulazak privatnog kapitala. Nakon završetka faze pripreme projekta neće postojati problem financiranja dok će količina projekata osiguravati kontinuitet rasta u cijelom mandatu Vlade.

Nažalost, u energetici, prostoru najvećeg investicijskog potencijala, danas nije spremno ni 5% potrebnih projekata za koje priprema traje godinama. Također, otežani uvjeti poslovanja u posljednje četiri godine utjecali su i na pad investicija javnih i privatnih subjekata na razinu iz 2003. godine.

Rezultat dosadašnje politike – stanje

Naime, u trenutku formiranja Vlade, u kojemu je prijetio nastanak novog recesijskog vala, zadali smo si rok od maksimalno devet mjeseci. U tom roku Vlada ima zadatak ostvariti rast u fiksnom kapitalu od 7,4% i nadoknaditi predviđeni pad od 2% u 2012. godini (prema projekcijama Ekonomskog instituta – EIZ), što kumulativno predstavlja zadatak realizacije rasta na razini od 9,4%.

Znamo da to neće biti lako ostvariti nakon dvije godine, tijekom kojih je najveći dio kreditne aktivnosti banaka bio usmjeren na plasmane manje rizičnom sektoru državnih jedinica, dok su trgovačka društva novoodobrena sredstva pretežito koristila za financiranje obrtnih sredstava i održavanje likvidnosti, a ne za nove investicije.

Pritom je državna potrošnja od 2008. do 2011. ostala na gotovo istoj nominalnoj razini, a investicije u dugotrajnu imovinu su u 2010. pale za 30,5%, a u 2011. za 9,4%, dok kod tvrtki u državnom vlasništvu 2011. padaju 2 puta brže - za 20,3%.

Pokretanje investicijskog ciklusa

Zbog stanja u kojem se Hrvatska nalazi nemamo puno vremena za djelovanje te moramo:

1. Realizirati sve ekonomski opravdane investicije u javnom sektoru, prvenstveno u elektroenergetici, vodoopskrbi i odvodnji

2. Pokrenuti nove projekte uz korištenje privatnog kapitala na području javno privatnog partnerstva i energetske učinkovitosti, i to prvenstveno veliki broj malih projekata koji ne traže dugotrajnu pripremu i moguće ih je brzo realizirati

3. Stvoriti preduvjete za pokretanje investicija u privatnom sektoru i pozitivnu ulagačku klimu, i to smanjenjem administrativnih barijera te, primjerice, avansnim plaćanjem javnog sektora u iznosu od 10%

Kako sve to provesti? Investicijski ciklus financirao bi se, u većoj mjeri, na projektnoj osnovi:

– Kapitalom javnog sektora, generiranim monetarizacijom postojeće operativne i neoperativne imovine u državnom vlasništvu, čime se kreiraju preduvjeti za strukturiranje financiranja na projektnim osnovama (kombinacijom vlasničkog kapitala i duga)

– Vlasničkim kapitalom međunarodnih i domaćih strateških investitora (kroz model JPP ili direktno)

– Nepovratnim sredstvima iz strukturnih fondova EU

– Sredstvima razvojnih banaka: veliki kapaciteti razvojnih banaka na raspolaganju su Vladi RH za 2012. godinu (Svjetska banka 300 mil. eura, EBRD 400 mil. eura i EIB 300 mil. eura - gotovo milijardu eura potencijala razvojnih banaka)

– Sredstvima komercijalnih banaka

Nekoliko javnih poduzeća i ministarstva s najvećim investicijskim potencijalom:

Tvrtka Predviđene investicije u 000€ (sigurno fakturirane) Maksimalne investicije uz uvjet osiguranja izvora financiranja, mogućnost preuzimanja projekata iz 2013., uz maksimalan učinak u 000€ ? (delta) investicija (2012.)
2012 2012 2012
HEP grupa 280.000 430.000 150.000
Hrvatske vode (implementacija) 120.000 300.000 180.000
Hrvatske autoceste 200.000 340.000 140.000
Hrvatske ceste 300.000 300.000 0
HŽ – ukupno 130.000 170.000 40.000
Ukupno 1.030.000 1.540.000 510.000
Ministarstvo RRFEU 100.000 170.000 70.000
MINGO (ostalo) 100.000 120.000 20.000
Ukupno (javna poduzeća + MRRFEU+ MINGO) 1.230.000 1.830.000 600.000

Novi projekti

Investicijski potencijal započetih projekata ministarstva i javnih poduzeća (i onih koje je moguće brzo započeti) nedostatan je za optimalan doprinos ciljanom rastu BDP-a. S obzirom na to, nužno je pokrenuti nove investicijske projekte financirane privatnim kapitalom.

Projekti koji imaju preduvjete za realizaciju (analiza potreba, lokacijske, građevinske dozvole itd.) nose potencijal od 600 milijuna eura, a radi se o sljedećim projektima:

– Izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije objekata u školstvu, kulturi, znanosti, socijalnoj skrbi, zdravstvu, pravosuđu i obrani putem javno privatnog partnerstva (JPP-a)

– Energetske učinkovitosti

– Pojačanog održavanja prometnica

Kako bi se krenulo u realizaciju, potrebne su određene izmjene zakonske regulative, a završnu fazu pripreme očekujemo u prvom kvartalu 2012. godine.

U prvu skupinu spadaju novi projekti na objektima javnih ustanova. To podrazumijeva izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju objekata u školstvu, kulturi, znanosti, socijalnoj skrbi, zdravstvu, pravosuđu i obrani putem javno privatnog partnerstva. Vrijednost tih investicija u naredne četiri godine veća je od 7 milijardi kuna, dok je mogućnost realizacije investicija u devet mjeseci 2012. godine na razini od 2,2 milijarde kuna ili 300 milijuna eura.

Posebno važan projekt je javno privatno partnerstvo u školstvu:

• Cilj projekta je osigurati uvjete za uvođenje jednosmjenskog rada u osnovnim i srednjim školama

• 338 prijavljenih projekata / 835.000 m2 školskog prostora, prosječna planirana vrijednost ulaganja po m2 prostora iznosi 7.442 kn, investicijski okvir za primjenu modela JPP-a samo u osnovnom i srednjem školstvu iznosi oko 6 mlrd kn

Drugu skupinu čine novi projekti za podizanje razine energetske učinkovitosti. Energetska politika EU, između ostalog, nalaže povećanje energetske učinkovitosti, a potencijal za povećanje energetske učinkovitosti prisutan je u svim sektorima potrošnje, posebice u zgradarstvu (zgrade čine oko 40% ukupne potrošnje energije, a u 80% zgrada imamo preko 60% nepotrebnog gubitka energije). Zbog toga je cilj realizirati energetsku obnovu postojećih javnih zgrada i stambenih prostora te izgraditi nove energetski učinkovite objekte putem modela JPP.

U 2012. godini moguće je realizirati ukupne investicije u iznosu od 1,8 milijardi kuna ili 240 milijuna eura.

Treća grupa projekata odnosi se na nove projekte lokalne cestovne infrastrukture, za čije održavanje su nužna intenzivnija kapitalna ulaganja.

• Provedba i realizacija putem županijskih uprava za ceste

– Državni proračun je u posljednjih 10 godina udvostručen, a ulaganja u održavanje cesta je ostalo na jednakoj razini – mogućnost decentralizacije

– Uništena bazna prometna infrastruktura

Za realizaciju te grupe projekata ne postoji potreba izrade projektne dokumentacije te je stoga moguć kratki vremenski period realizacije. Pritom mogućnost realizacije investicija iznosi 450 milijuna kuna ili 60 milijuna eura na godišnjoj razini.

Potencijal privatnog sektora

Potencijal privatnog sektora u posljednjih nekoliko godina nije u potpunosti iskorišten, stoga Vlada treba što prije stvoriti preduvjete za pokretanje investicija u privatnom sektoru:

– Strukturnim reformama s ciljem oživljavanja poduzetničke klime i kompetitivnog okruženja (samo u 2012. godini država je prepustila preko 3 milijarde kuna gospodarstvu kao poticaj)

– Razvojem poduzetničke infrastrukture

– Kreiranjem institucionalnih preduvjeta za efikasnu implementaciju međunarodnih investicijskih projekata

– Smanjenje administrativnih barijera za realizaciju investicijskih projekata

– Osiguravanjem nesmetane provedbe započetih investicijskih projekata

– Podupiranjem poduzetnika prilikom aplikacije za financiranje projekata iz fondova EU i od strane razvojnih banaka

Snažno povećanje razine poduzetničkog optimizma može nadoknaditi moguću razliku do maksimalne realizacije javnog sektora do razine 400 milijuna eura
Hrvatska ima znanje, potencijal i priliku fokusiranim pristupom u javnom sektoru te kreiranjem poticajnog okruženja za privatni sektor, u kratkom vremenskom roku, napraviti značajan iskorak prema ekonomskom napretku.

3. Građanske slobode i politika jednakih šansi

Identitet HNS-a bitno je određen zalaganjem za najviše standarde u zaštiti, razvoju i promicanju ljudskih i građanskih prava svakog pojedinca, bez obzira na njegove ili njezine individualne karakteristike. Visoki standardi u zaštiti prava manjina automatski sa sobom nose visoke standarde u zaštiti autonomije i privatnosti svakog pojedinca. Dokidanje diskriminacije i socijalnog isključivanja po kriterijima etničke, spolne, regionalne ili dobne pripadnosti, te temeljem političkih ili seksualnih preferencija i osiguravanje svima jednakopravne egzistencije pretpostavka su mogućnosti slobode u državi. Prava manjina treba osigurati zakonskom regulativom, obveznim uključivanjem u obrazovne programe u osnovnim i srednjim školama te u programima cjeloživotnog obrazovanja.

a) Politika zaštite građanskih sloboda i ljudskih prava

Hrvatska je u proteklom razdoblju, prije svega u procesu pristupanja Europskoj uniji i ispunjavanju kriterija za članstvo, postigla značajan napredak u zaštiti ljudskih prava i građanskih sloboda, u prvom redu u zaštiti prava nacionalnih manjina. Međutim, u mnogim područjima zaštite ljudskih prava još uvijek nije dosegnuta zadovoljavajuća razina te su pojedine društvene skupine i dalje diskriminirane, a pojedinačna prava i slobode često se osporavaju.
HNS će u nadolazećem razdoblju posebnu pozornost posvetiti zaštiti građanskih sloboda u sljedećim područjima:

- Sloboda izbora životnog stila

Izbor životnog stila, uključujući i slobodu izbora punoljetnog suglasnog partnera, mora biti prepušten slobodnoj odluci pojedinca. U tom kontekstu, istospolnim parovima treba osigurati zakonsko pravo na sklapanje braka, a u konačnici izjednačiti njihova prava s pravima heteroseksualnih parova.

- Sloboda odlučivanja o rađanju i zasnivanju obitelji

Sloboda u planiranju obitelji i odlučivanju o rađanju djece koja je često osporavana, jedna je od temeljnih sloboda. Ograničavanje ove slobode je najčešći put kojim država počinje zadirati u autonomnu sferu pojedinca i na taj način otvara put dominaciji države nad privatnosti i mogućnosti totalitarizma. Zato se ta sloboda ni u kojem slučaju ne smije dovesti u pitanje, već trajno mora ostati u sferi osobne savjesti pojedinca.

- Sloboda vjerovanja i uvjerenja

Država mora osigurati jednakost svih vjerskih zajednica (u pravima, ali i obvezama), kao i potpunu slobodu u izražavanju i prakticiranju vjerskih uvjerenja. Pojedinac mora imati punu slobodu svjetonazora te religijskog određenja i pripadnosti. U škole, zbog širine uvida i razumijevanja, treba uvesti religijsku kulturu.

b) Politika jednakih šansi

U Hrvatskoj još uvijek ne postoje uvjeti u kojima svi građani mogu prakticirati svoju slobodu u punom smislu, ostvariti uspješan i ispunjen život te dosegnuti maksimum svojih mogućnosti. Država mora biti u stanju svim svojim građanima omogućiti jednake startne pozicije i eliminirati sve prepreke koje pojedinca stavljaju u neravnopravan položaj u ostvarivanju njegovih prava i sloboda.

- Ravnopravnost žena i muškaraca

Danas je općeprihvaćen stav da pitanje ravnopravnosti žena nije samo pitanje ljudskih prava, nego i pitanje napretka jednog društva - najnaprednije zemlje su upravo one u kojima postoji visoka uključenost žena u društveni, politički i gospodarski život. Žene su danas u Hrvatskoj obrazovanije, ali još uvijek za posao iste vrijednosti plaćene manje od muških kolega, s time da u karijeri redovito udaraju u tzv. „stakleni strop", odnosno vrlo teško napreduju do najviših pozicija. Zato će HNS posebnu pozornost usmjeriti na:

• Zapošljavanje i ekonomsko osnaživanje žena;

• Povećanje broja žena na visokim pozicijama u državnim i javnim institucijama te na političkim položajima;

• Stvaranje mehanizama kojima država potiče jednakost u obiteljskim odnosima i obvezama

• Kvalitetnu i dostupnu vrtićku i školsku infrastrukturu (besplatni vrtići, jednosmjenska nastava prilagođena radnom vremenu)

- Jednakost osoba s posebnim potrebama

U Hrvatskoj se danas visina invalidnina ne određuje temeljem stupnja invalidnosti, već temeljem porijekla invalidnosti. Osobe s istom vrstom invalidnosti primaju vrlo različite invalidnine u rasponu 1 : 10. Invalidnine su instrument društvene jednakosti, odnosno barem približnog izjednačavanja ljudi u njihovim mogućnostima sudjelovanja u životu vlastite zajednice i stoga sadašnju situaciju hitno treba mijenjati.

- Jednako pravo na zdravstvenu zaštitu

Politička odluka i opredjeljenje HNS-a je da svaki građanin mora imati pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti. Sposobnost, znanje i umijeće vlasti treba osigurati takvu pristupačnost zdravlja za svakog čovjeka, stvoriti sigurnost i izvjesnost kod svakog čovjeka u ovoj zemlji da će moći doći do liječnika kada mu zatreba.

- Jednako pravo na obrazovanje

Kvalitetno obrazovanje, od vrtićkog do sveučilišnog, mora biti jednako dostupno svim građanima. Ljudi su nejednaki po svojim sposobnostima, ambicijama, željama i usmjerenjima. Ali kvalitetno obrazovanje im mora osigurati da budu jednaki u šansama da razviju sve svoje potencijale i u okviru vlastitih sposobnosti budu najbolji što mogu.

- Jednako pravo na djetinjstvo

Nedopustiva je situacija u kojoj tisuće ljudi žele usvojiti dijete, a istovremeno su sirotišta puna napuštene djece i djece bez roditelja. Zakonodavstvo koje regulira usvajanje djece treba liberalizirati, uključujući i mogućnost da dijete mogu usvojiti nevjenčani parovi, te samci.

- Pravo na rad i život od vlastitog rada

Nezaposlenost nije samo pitanje egzistencije, već i pitanje svačijeg osobnog dostojanstva, osjećaja da ga njegova sredina cijeni i treba, i da kao ravnopravan građanin sudjeluje u svojoj zemlji. Zato je nezaposlenost, naročito dugotrajna, izvor ne samo financijske nego i svake druge nepravde. Država mora osigurati uvjete za dinamično gospodarstvo, koje jedino može osigurati poštivanje ovog prava.

***
Republika Hrvatska upravo se nalazi na pragu novog ciklusa svog državnog razvoja. Politički okviri i institucije demokratskog društva postoje, ali i dalje treba intenzivno raditi na tome da u svojoj biti postanu zaista demokratske, moderne i na usluzi prvenstveno svojim građanima. Temelji za to postavljeni su i kroz proces pristupanja EU.
Hrvatska u Uniju ulazi kao ravnopravna članica, svjesna da društveni i politički razvoj niti u jednoj zemlji svijeta, uključujući i najrazvijenije, nije niti dovršen niti dovršiv proces. Na tome se radi stalno, uvijek iznova se suočavajući s izazovima doba koje je pred nama.

HNS će, kao i uvijek do sada, inzistirati na razvoju državnih institucija koje trebaju postići maksimalnu efikasnost u obavljanju svojih zadaća, potpuno usmjerene na svoje korisnike, tj. građane. Radit ćemo na uspješnom gospodarstvu kojem država pametnom politikom omogućava život, s prvenstvenim ciljem otvaranja novih, dobro plaćenih i na svjetskoj razini konkurentnih radnih mjesta.

Hrvatska kakvom ju vidimo u HNS-u bit će uzor i predvodnik u bližem, pa i daljem susjedstvu kad su u pitanju izgradnja države i reforme koje se provode na putu prema svjetskim političkim integracijama, prvenstveno EU i NATO-u. U tom procesu naša kultura i obrazovanje moraju biti nosivi elementi ukupnog napretka i mjesta Hrvatske na svjetskoj političkoj karti.

Više nego ikada, naš je zadatak usmjeravanje cjelokupnog društva prema vrijednostima tolerancije, suživota i razumijevanja različitosti. HNS će jasno i nedvosmisleno zastupati ideju da svi imaju pravo na vlastitu sreću, samoostvarenje i život kakav žele. Zadatak države u tom smislu je da zakoni pružaju jednake mogućnosti svima, ne obazirući se na bilo čije vrijednosne sudove. HNS će, kao nositelj liberalne i građanske politike u Hrvatskoj, na svakom koraku budno paziti da to zaista tako i bude.

(siječanj, 2015. godine)

Na temelju članka 10. Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93., 111/96., 164/98. i 36/01.), 11. Sabor Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata usvojio je, na zasjedanju održanom 17. ožujka 2012. godine, izmjene i dopune Statuta HNS-a te nakon ugradnje istih (pročišćeni tekst) stupa na snagu ovaj

STATUT
HRVATSKE NARODNE STRANKE - LIBERALNIH DEMOKRATA

I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati je politička stranka.
(2) Puni naziv stranke jest Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati.
(3) Skraćeni naziv stranke je HNS.
(4) Sjedište HNS-a je u Zagrebu.
Članak 2.
(1) HNS je pravna osoba, upisana u registar političkih stranaka koji se vodi pri nadležnom tijelu Republike Hrvatske, ima svoj žiroračun i devizni račun, a u pravnom prometu s trećima za preuzete obveze odgovara svojim sredstvima, odnosno imovinom.
(2) HNS predstavlja i zastupa njezin predsjednik (predsjednica). Predsjednik (predsjednica) može, u skladu s ovim Statutom, ovlastiti i druge osobe da predstavljaju i zastupaju HNS.
Članak 3.
(1) HNS djeluje na području Republike Hrvatske.
(2) HNS djeluje i u inozemstvu, u skladu sa zakonom, ovim Statutom, pravnim poretkom Europske unije i države u kojoj djeluje.
(3) HNS može osnovati ili se udružiti u domaće i međunarodne asocijacije, udruge ili organizacije koje zastupaju liberalno-demokratska načela, u skladu s ovim Statutom i odlukama nadležnih tijela HNS-a.
Članak 4.
(1) HNS ima svoj pečat, znak i zastavu.
(2) Pečat HNS-a okruglog je oblika, promjera 30 mm, s tekstom «HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI», koji prati rub pečata. U sredini pečata nalazi se znak HNS-a.
(3) Pečate imaju i ustrojstveni oblici HNS-a. Pečat ustrojstvenog oblika istovjetan je pečatu HNS-a, s time što u drugom redu teksta stoji naziv ustrojstvenog oblika.
(4) Znak HNS-a kvadratnog je oblika i sastoji se od bijelih, spojenih slova H, N i S, koja kvadrat dijele u gornje crveno i donje modro polje.
(5) Zastava HNS-a je trobojna, od gornjega crvenog, srednjega bijelog koje je valovito oblikovano i donjega modrog polja, ukupnih dimenzija 200 x 100 cm.
(6) Znak i zastava HNS-a mogu biti i drugačijih dimenzija, kada se koriste u promidžbene svrhe, o čemu odlučuje Predsjedništvo HNS-a.
(7) Mjerodavni uzorak znaka i zastave pohranjen je u Središnjem uredu HNS-a.
(8) Boja HNS-a je narančasta (PANTONE: 151 C).
(9) O korištenju i čuvanju pečata, pečata ustrojstvenih oblika, znaka i zastave te njihovoj zaštiti odlučuje Predsjedništvo HNS-a.
Članak 5.
(1) Rad HNS-a i njegovih tijela je javan, a ostvaruje se na javnim skupovima, tribinama, okruglim stolovima, obavještavanjem javnosti i članstva putem priopćenja, izjava, reagiranja, tiskovnih konferencija, nazočnošću predstavnika (predstavnica) javnog informiranja na skupovima Stranke te na druge prikladne načine.
(2) Tijela HNS-a mogu raspravljati i odlučivati bez nazočnosti javnosti:
• o unutrašnjim kadrovskim pitanjima;
• o strategiji i taktici izborne promidžbe i nominiranju kandidata (kandidatkinja) za izbore;
• o spajanju, odnosno udruživanju s drugim strankama;
• o poslovanju HNS-a;
• o pitanjima koja se smatraju poslovnom tajnom te
• o ostalim unutarstranačkim pitanjima, temeljem odluke nadležnog tijela HNS-a.
Članak 6.
(1) HNS ima vlastitu nakladničku djelatnost i stranačko glasilo.
(2) Predsjedništvo HNS-a imenuje glavnog urednika stranačkoga glasila.
(3) HNS može izdavati i druga glasila te osnivati ili se koristiti i ostalim sredstvima javnog priopćavanja (internet, televizija, radio i sl.) u skladu sa zakonom i Statutom.
Članak 7.
(1) HNS dodjeljuje priznanja i nagrade svojim članovima za predan rad, doprinos jačanju stranke i promociji stranačkih načela i programa.
(2) Iznimno, HNS može dodijeliti priznanja i nagrade iz st. 1. ovoga članka osobama koje nisu članovi HNS-a, ukoliko svojim radom i aktivnostima promiču program, vrijednosti i načela Stranke.
(3) HNS dodjeljuje nagradu Krešimir Džeba za izniman stranački aktivizam. Nagrada Krešimir Džeba dodjeljuje se u skladu s Pravilnikom o dodjeli nagrade Krešimir Džeba.

II. ČLANSTVO
Članak 8.
(1) Članom (članicom) HNS-a može postati svaki punoljetni, poslovno sposoban državljanin (državljanka) Republike Hrvatske, koji (koja) je upoznat (upoznata) sa Statutom i programom HNS-a i prihvaća ih.
(2) Članom (članicom) HNS-a postaje se dobrovoljnim potpisivanjem pristupnice i upisom u Registar članova HNS-a.
(3) Članstvo u HNS-u može biti i počasno. Odluku o primanju u počasno članstvo donosi Predsjedništvo HNS-a, sukladno Pravilniku o članstvu. Počasni članovi (članice) imaju sva prava redovitih članova (članica), osim prava da biraju i budu birani, sukladno ovom Statutu.
(4) Član (članica) HNS-a ne može biti član (članica) neke druge političke stranke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osim u iznimnim slučajevima uz odobrenje Predsjedništva Stranke.
(5) Svaki (svaka) član (članica) HNS-a dobiva stranačku iskaznicu.
(6) Izgled i sadržaj pristupnice i stranačke iskaznice utvrđuje Predsjedništvo HNS-a.
(7) Središnji odbor donosi Pravilnik o članstvu, kojim se podrobno reguliraju sva pitanja vezana uz članstvo u HNS-u, a napose početak i prestanak članstva, vođenje Registra članova i sl..
Članak 9.
(1) Registar članova HNS-a vodi Središnji ured HNS-a.
(2) Registar članova HNS-a vodi se u elektroničkom obliku. Uz elektronički, Registar članova može se voditi i u tiskanom obliku.
(3) Izgled, sadržaj i način vođenja Registra članova propisuje se Pravilnikom o članstvu.
(4) Registar članova jedini je mjerodavan izvor za utvrđivanje broja članova Stranke i njezinih ustrojstvenih oblika te za sva ostala pitanja vezana uz podatke o članstvu u Stranci.
(5) Predsjedništvo HNS-a može zadužiti Središnji ured HNS-a da izvrši reviziju članstva ustrojstvenih oblika HNS-a.
Članak 10.
(1) Član (članica) HNS-a ima ova prava i obveze:
• sudjelovati u oblikovanju i ostvarenju politike HNS-a;
• aktivno sudjelovati u radu HNS-a i stranačkih tijela;
• poštivati Statut i programska načela HNS-a te provoditi odluke nadležnih stranačkih tijela;
• redovito plaćati članarinu sukladno posebnom pravilniku;
• birati i biti biran (birana) u sva stranačka tijela;
• biti kandidiran (kandidirana) na stranačkim listama za izbore za članove predstavničkih i izvršnih tijela, na svim razinama u Republici Hrvatskoj te za institucije Europske unije;
• biti obaviješten (obaviještena) o stranačkim aktivnostima, stavovima i odlukama te dobiti druge odgovarajuće informacije putem stranačkog glasila ili na drugi odgovarajući način;
• na stranačkim tijelima iznositi prijedloge, mišljenja i kritike vezane uz rad HNS-a i stranačkih tijela.
Članak 11.
(1) Članstvo u HNS-u prestaje:
• istupanjem iz HNS-a, u skladu s Pravilnikom o članstvu;
• donošenjem konačne odluke o isključenju iz HNS-a;
• učlanjenjem u drugu političku stranku sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, bez odobrenja Predsjedništva Stranke;
• kandidiranjem na listi druge političke stranke ili na nezavisnoj listi, bez prethodne suglasnosti nadležnih tijela HNS-a;
• podnošenjem ostavke na članstvo ili dužnost u predstavničkim, izvršnim i drugim tijelima vlasti, bez prethodne suglasnosti nadležnih tijela HNS-a;
• gubitkom poslovne sposobnosti;
• smrću.
(2) Prestanak članstva u HNS-u, uza zabilježbu o razlogu prestanka članstva, upisuje se u Registar članova HNS-a.
Članak 12.
(1) Osnove stranačke stege predstavlja izvršenje dužnosti iz članka 10. te pridržavanje općih pravila uljuđenog ponašanja.
(2) Nepridržavanjem pravila takvog ponašanja član (članica) ugrožava interese HNS-a, što se razmatra u postupku pred sudom časti.
(3) Ukoliko član (članica) HNS-a krši odredbe ovog Statuta ili odluke nadležnih stranačkih tijela, ako djeluje suprotno programskim načelima i ciljevima HNS-a ili na drugi način šteti ugledu HNS-a, protiv njega (nje) će se provesti unutarstranački postupak pred Sudom časti HNS-a.
(4) Nakon provedenog postupka sud časti može izreći opomenu, suspenziju u trajanju do godinu dana, odluku o isključenju iz HNS-a ili donijeti oslobađajuću odluku.
(5) Opomena se može izreći za lakše povrede iz stavka 1. ovoga članka, kojima je HNS-u nanesena blaža šteta.
(6) Suspenzija u trajanju do godinu dana se može izreći za povrede iz stavka 1. ovoga članka, ukoliko se na taj način može ostvariti pozitivan i preventivan učinak, kako za člana (članicu), tako i za HNS.
(7) Isključenje iz HNS-a može se izreći članu (članici) za teške povrede iz stavka 1. ovog članka, kojima je nanesena veća šteta HNS-u.
Članak 13.
(1) Predsjednik (predsjednica) HNS-a ima pravo donijeti odluku o trenutačnoj suspenziji člana za kojeg ustvrdi da krši odredbe Statuta, šteti ugledu Stranke ili postupa suprotno odlukama viših tijela HNS-a.
(2) Predsjednik (predsjednica) HNS-a dužan (dužna) je u roku od 30 dana ukinuti suspenziju ili pokrenuti postupak pred sudom časti protiv suspendiranoga člana koji krši odredbe Statuta, šteti ugledu stranke ili postupa suprotno odlukama viših tijela HNS-a.
(3) Ukoliko predsjednik (predsjednica) HNS-a ne pokrene postupak pred sudom časti u roku od 30 dana, smatra se da je suspenzija ukinuta.
Članak 14.
(1) Postupak pred Sudom časti detaljno se uređuje pravilnikom koji donosi Središnji odbor HNS-a.
(2) Svaki član (članica) HNS-a, kao i sva stranačka tijela, mogu podnijeti obrazloženu prijavu Sudu časti u skladu sa Statutom i pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka.

III. ORGANIZACIJA (USTROJ) HNS-a
Članak 15.
(1) HNS je organiziran prema teritorijalnom načelu.
(2) Članovi HNS-a mogu se unutar stranke organizirati i prema interesnoj osnovi.
Članak 16.
(1) Teritorijalnu organizaciju HNS-a čine podružnice s ograncima, županijske organizacije i regionalni savezi.
(2) Podružnice s ograncima, županijske organizacije i regionalni savezi dužni su poštivati odluke Središnjeg odbora i Predsjedništva Stranke.

Podružnica
Članak 17.
(1) Podružnica je temeljna organizacijska jedinica HNS-a koja se osniva za područje općine ili grada. U gradu Zagrebu podružnice se osnivaju za područje gradske četvrti.
(2) Za osnivanje podružnice HNS-a nužno je 10 (deset) članova (članica) HNS-a.
(3) Zapisnici s osnivačke skupštine podružnice upućuju se u Središnji ured HNS-a, koji je dužan registrirati podružnicu pri nadležnom tijelu državne uprave.
Članak 18.
(1) Podružnice djeluju samostalno u skladu sa Statutom i Programom HNS-a, deklaracijama i odlukama viših tijela HNS-a, promičući ciljeve i načela te ostvarujući programsku politiku HNS-a neposrednim djelovanjem svojih članova (članica).
(2) Podružnica nema status pravne osobe i djeluje temeljem ovlaštenja, sukladno Statutu i odlukama nadležnih tijela HNS-a.
Članak 19.
(1) Podružnice samostalno odlučuju o međustranačkim dogovorima o suradnji i zajedničkim nastupima na izborima, na području svoje jedinice lokalne samouprave, u skladu s općom politikom HNS-a.
(2) Na području svoje jedinice lokalne samouprave podružnice samostalno sastavljaju liste i određuju kandidate (kandidatkinje) i zamjenike (zamjenice) kandidata (kandidatkinja) HNS-a za općinske načelnike (načelnice), gradonačelnike (gradonačelnice) i za izbore u predstavnička tijela jedinice lokalne samouprave te predlažu kandidate (kandidatkinje) za izbore članova predstavničkih tijela na ostalim razinama i njihove zamjenike, u skladu sa Statutom i odlukama nadležnih tijela Stranke.
Članak 20.
Predsjedništvo HNS-a, uz konzultacije s predsjedništvom nadležne županijske organizacije, može sastaviti liste i odrediti kandidate (kandidatkinje) i zamjenike (zamjenice) kandidata (kandidatkinja) iz stavka 2. prethodnog članka, ukoliko podružnica ne postoji ili je predsjedništvo podružnice raspušteno.
Članak 21.
(1) Svaki član (članica) HNS-a pripada jednoj od podružnica HNS-a.
(2) U općinama, odnosno gradovima u kojima ne postoji podružnica, članovi (članice) HNS-a pripadaju podružnici u najbližoj jedinici lokalne samouprave.
(3) U slučaju preseljenja iz mjesta stanovanja, član (članica) se odjavljuje u matičnoj podružnici i prijavljuje se podružnici novoga mjesta stanovanja te se uključuje u njezin rad.
(4) Podružnica osniva ogranak na području mjesne samouprave u svojoj jedinici lokalne samouprave (mjesni odbor, gradska četvrt, gradski kotar).
Članak 22.
(1) Tijela podružnice HNS-a jesu:
• skupština;
• predsjedništvo podružnice;
• koordinacija predsjednika (predsjednica) ogranaka;
• predsjednik (predsjednica) te
• nadzorni odbor.
(2) Podružnica ima dva potpredsjednika (potpredsjednice), pri čijemu se izboru preporučuje voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti spolova.
(3) Sva tijela podružnice, osim predsjednika (predsjednice), u skladu s ovim Statutom donose poslovnik kojim detaljno uređuju svoj rad.
(4) Podružnice HNS-a mogu osnivati i druga tijela ukoliko to nije u suprotnosti sa Statutom i političkim načelima HNS-a.
Skupština podružnice
Članak 23.
(1) Skupština je najviše tijelo podružnice i najviše političko tijelo HNS-a na području jedinice lokalne samouprave.
(2) U podružnicama koje imaju manje od 200 (dvjesto) članova (članica), skupštinu čine svi članovi (članice) podružnice.
(3) Podružnice koje imaju više od 200 (dvjesto) članova (članica) mogu organizirati skupštinu prema predstavničkom načelu, ukoliko imaju osnovane sve ogranke, pri čemu su dužne od Središnjeg ureda HNS-a ishoditi potvrdu, potpisanu od glavnog tajnika HNS-a, da su ispunjeni svi potrebni uvjeti za održavanje skupštine prema predstavničkom načelu.
(4) U podružnicama koje organiziraju skupštinu prema predstavničkom načelu, ogranci biraju po jednog predstavnika (predstavnicu) za skupštinu podružnice na svakih započetih 10 članova ogranka.
(5) Preporučuje se da 20% predstavnika skupštine podružnice čine članovi (članice) mlađi od 30 godina, a 40% pripadnici (pripadnice) podzastupljenog spola u strukturi članstva.
(6) Neovisno o broju članova, u sastavu skupštine podružnice nalaze se ovi članovi podružnice:
• predsjednik (predsjednica) i potpredsjednici podružnice;
• predsjednici (predsjednice) ogranaka;
• saborski zastupnici, članovi Vlade i zastupnici u Europskom parlamentu iz redova HNS-a;
• općinski načelnici (načelnice), gradonačelnici (gradonačelnice), župani (županice) i njihovi zamjenici (zamjenice) te
• članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave iz redova HNS-a.
Članak 24.
(1) Skupština podružnice donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih, ukoliko joj prisustvuje 1/3 članova (članica) skupštine.
(2) Ukoliko je skupština podružnice organizirana prema predstavničkom načelu pravovaljane odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih, ukoliko joj prisustvuje natpolovična većina članova skupštine.
Članak 25.
(1) Sjednica skupštine podružnice može biti izborna ili izvještajno-tematska.
(2) Izvještajno-tematska sjednica skupštine održava se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.
(3) Izborna sjednica skupštine održava se u pravilu svake četiri godine, a obvezno u roku od najviše 5 (pet) mjeseci od objave službenih rezultata redovitih izbora za članove predstavničkog tijela jedince lokalne samouprave.
Članak 26.
(1) Sjednicu skupštine saziva i njome predsjedava predsjednik (predsjednica) podružnice, temeljem odluke predsjedništva podružnice.
(2) Ukoliko sjednica skupštine podružnice nije održana više od godinu dana, predsjednik (predsjednica) županijske organizacije, temeljem odluke predsjedništva županijske organizacije, saziva izbornu sjednicu skupštine u roku od 60 dana od proteka godine dana.
(3) Poziv na sjednicu skupštine podružnice, zajedno s prijedlogom dnevnog reda, upućuje se svim članovima (članicama) skupštine u pisanom obliku, najkasnije 8 (osam) dana prije održavanja skupštine podružnice.
(4) Pri upućivanju poziva rabi se ažurirani popis članova (članica) HNS-a iz Registra članova koji vodi Središnji ured HNS-a, potpisan od strane glavnog tajnika HNS-a, a koji ne smije biti stariji od 5 (pet) dana na dan upućivanja poziva.
Članak 27.
(1) Iznimno, na zahtjev 1/5 (jedne petine) članova (članica) podružnice, predsjedništva županijske organizacije, Središnjeg odbora HNS-a ili Predsjedništva HNS-a, predsjednik (predsjednica) podružnice dužan (dužna) je sazvati izvanrednu skupštinu podružnice u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva.
(2) Obrazloženi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i sadrži prijedlog dnevnoga reda sjednice skupštine.
(3) Ukoliko predsjednik (predsjednica) podružnice ne sazove sjednicu skupštine u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, predsjednik (predsjednica) županijske organizacije, temeljem odluke predsjedništva županijske organizacije, saziva sjednicu skupštine bez odgode. U tom slučaju sjednica skupštine je izborna.
Članak 28.
(1) Skupština podružnice:
• raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu podružnice i njezinih tijela;
• utvrđuje smjernice i ciljeve te donosi program rada podružnice i njezinih tijela;
• razmatra i usvaja izvješće o financijskom poslovanju podružnice;
• donosi odluku o broju članova (članica) i sastavu predsjedništva podružnice;
• tajnim glasovanjem u odvojenim postupcima bira predsjednika (predsjednicu), dva potpredsjednika (potpredsjednice), članove (članice) predsjedništva i nadzornog odbora podružnice;
• bira po jednog predstavnika podružnice za županijsku skupštinu na svakih započetih 35 (trideset i pet) članova (članica) podružnice, počevši od broja 35 (trideset i pet);
• bira dodatne predstavnike podružnice za županijsku skupštinu prema ostvarenom izbornome rezultatu na lokalnim izborima, sukladno odredbama Statuta;
• bira po jednog predstavnika (predstavnicu) podružnice za Sabor HNS-a, na svakih započetih 50 (pedeset) članova (članica) podružnice, počevši od broja 50 (pedeset);
• po potrebi odlučuje o povjerenju izabranim članovima tijela podružnice;
• donosi poslovnik o svojem radu te
• obavlja i druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.
Predsjednik (predsjednica) podružnice
Članak 29.
(1) Predsjednik (predsjednica) podružnice predstavlja podružnicu u skladu sa Statutom i programskim načelima HNS-a.
(2) Predsjednik (predsjednica) podružnice:
• organizira rad podružnice;
• potiče osnivanje ogranaka;
• radi na unapređenju organizacije i ustroja podružnice, povećanju broja članova i edukaciji članstva;
• potiče i brine se za političko djelovanje i izvršavanje zadaća podružnice;
• odgovara za materijalno i financijsko poslovanje podružnice, u skladu sa Statutom, Pravilnikom i odlukama nadležnih tijela HNS-a;
• za materijalno i financijsko poslovanje podružnice odgovoran (odgovorna) je i u skladu sa zakonima Republike Hrvatske;
• dužan (dužna) je aktivno poticati uključenje mladih u djelovanje i rad podružnice te
• obavlja i druge poslove predviđene Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.
(3) U slučaju spriječenosti, predsjednika (predsjednicu) podružnice zamjenjuje jedan od potpredsjednika (potpredsjednica) kojeg on (ona) ovlasti.
(4) Predsjednik (predsjednica) može zadužiti bilo kojeg člana (članicu) podružnice za obavljanje određenih zadataka u radu podružnice.
Predsjedništvo podružnice
Članak 30.
(1) Predsjedništvo podružnice čine:
• predsjednik (predsjednica) podružnice;
• dva potpredsjednika (potpredsjednice) podružnice;
• tajnik (tajnica) podružnice;
• predsjednik (predsjednica) interesnog odbora mladih podružnice;
• predsjednica ženske inicijative podružnice;
• općinski načelnik (načelnica), odnosno gradonačelnik (gradonačelnica) i njihovi zamjenici iz redova HNS-a, te u Gradu Zagrebu predsjednici (predsjednice) vijeća gradskih četvrti i njihovi zamjenici (zamjenice);
• predsjednik (predsjednica) predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, predsjednik (predsjednica) kluba vijećnika HNS-a u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave te
• 5 – 14 (pet do četrnaest) izabranih članova (članica), sukladno odluci skupštine podružnice.
(2) Iznimno, na prijedlog predsjednika podružnice, predsjedništvo podružnice može kooptirati do 1/3 (jedne trećine) dodatnih članova (članica) u odnosu na postojeći broj članova (članica) predsjedništva.
(3) Ukoliko ne postoji klub vijećnika HNS-a u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave, na sjednice predsjedništva pozivaju se vijećnici koji nemaju status članova predsjedništva podružnice.
(4) Preporučuje se da 20% svih članova predsjedništva čine članovi (članice) mlađi od 30 godina, a 40% pripadnici (pripadnice) podzastupljenog spola.
(5) Predsjednik (predsjednica) podružnice po funkciji je predsjednik (predsjednica) predsjedništva podružnice.
(6) Na sjednice predsjedništva podružnice pozivaju se članovi podružnice koji su zastupnici u Hrvatskom saboru, članovi Vlade Republike Hrvatske, državni dužnosnici, župani (županice) i njihovi zamjenici (zamjenice) te pročelnici (pročelnice) iz redova HNS-a.
(7) Članovi (članice) predsjedništva dužni su prisustvovati sjednicama predsjedništva.

Članak 31.
(1) Sjednice predsjedništva podružnice, u načelu prije sjednice predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, a najmanje jednom mjesečno, osim tijekom srpnja i kolovoza, saziva predsjednik (predsjednica).
(2) Na zahtjev 1/3 (jedne trećine) članova (članica) predsjedništva podružnice, predsjednik (predsjednica) podružnice dužan (dužna) je sazvati sjednicu predsjedništva u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja zahtjeva.
(3) Obrazloženi zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i sadrži prijedlog dnevnoga reda sjednice predsjedništva podružnice.
(4) Ukoliko predsjednik (predsjednica) podružnice ne sazove sjednicu predsjedništva u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, predsjednik (predsjednica) županijske organizacije saziva sjednicu predsjedništva podružnice.
(5) Sjednicama predsjedništva podružnice predsjedava predsjednik (predsjednica), a u slučaju spriječenosti zamjenjuje ga (nju) potpredsjednik (potpredsjednica) podružnice kojeg (koju) za to ovlasti predsjednik (predsjednica).
(6) Ukoliko predsjednik (predsjednica) podružnice podnese ostavku, funkciju vršitelja (vršiteljice) dužnosti predsjednika (predsjednice) do izborne skupštine preuzima potpredsjednik (potpredsjednica) podružnice kojeg (koju) za to ovlasti predsjedništvo podružnice.
Članak 32.
(1) Predsjedništvo podružnice:
• upravlja podružnicom između dviju skupština;
• osmišljava i organizira djelovanje i provođenje politike HNS-a, izvršenje programa te programskih načela i ciljeva;
• provodi odluke skupštine i drugih nadležnih tijela HNS-a;
• daje političke ocjene i utvrđuje političke stavove;
• potiče omasovljenje članstva;
• osniva interesne odbore i koordinira njihov rad;
• utvrđuje kandidate te organizira i provodi izbornu kampanju za izbore općinskog načelnika (načelnice) ili gradonačelnika (gradonačelnice) i njihovih zamjenika (zamjenica) te članove predstavničkog tijela i njihove zamjenike (zamjenice) u svojoj jedinici lokalne samouprave;
• na prijedlog ogranaka, utvrđuje kandidate za izbor članova tijela mjesne samouprave;
• odlučuje o koalicijama u svojoj jedinici lokalne samouprave;
• organizira i potiče dodatno obrazovanje članova podružnice;
• najmanje dvaput godišnje razmatra rad svojih članova (članica) u tijelima jedinice lokalne samouprave;
• predlaže kandidate (kandidatkinje) za Hrvatski sabor, župana (županicu) i njihove zamjenike (zamjenice) te članove (članice) predstavničkog tijela područne (regionalne) samouprave i njihove zamjenike u skladu sa Statutom i odlukama nadležnih tijela HNS-a;
• utvrđuje kandidate (kandidatkinje) za tijela HNS-a;
• potiče i organizira promotivne aktivnosti te organizira odnose s javnostima;
• na prijedlog predsjednika (predsjednice), bira i razrješava tajnika (tajnicu) podružnice;
• donosi poslovnik o svojem radu;
• obavlja druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela Stranke.
(2) Predsjedništvo podružnice donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih ukoliko sjednici prisustvuje natpolovična većina ukupnog broja članova (članica) predsjedništva.
Koordinacija predsjednika ogranaka
Članak 33.
(1) Koordinaciju predsjednika ogranaka čine svi predsjednici (predsjednice) ogranaka podružnice.
(2) Predsjednik (predsjednica) podružnice saziva i predsjeda koordinacijom predsjednika (predsjednica) ogranaka najmanje jednom u dva mjeseca.
(3) Na sjednice koordinacije pozivaju se članovi mjesnih odbora, gradskih kotareva ili gradskih četvrti iz redova HNS-a, s područja podružnice.
Članak 34.
(1) Koordinacija predsjednika ogranaka donosi poslovnik o svojem radu, te prijedloge i smjernice djelovanja i rada u ograncima.
(2) Koordinacija osmišljava i predlaže načine poboljšanja kvalitete života građana na području ogranka.
Nadzorni odbor podružnice
Članak 35.
(1) Nadzorni odbor podružnice ima 3 člana (članice).
(2) Predsjednik (predsjednica) podružnice saziva konstituirajuću sjednicu nadzornog odbora, na kojoj članovi (članice) nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika (predsjednicu) nadzornog odbora i donose poslovnik o svojem radu.
(3) Nadzorni odbor podružnice nadzire zakonitost i statutarnost rada podružnice i njezinih tijela te materijalno i financijsko poslovanje podružnice.
(4) Članovi nadzornog odbora podružnice ne mogu biti članovi niti jednoga drugog tijela podružnice, osim skupštine.
(5) Nadzorni odbor podružnice donosi pravovaljane odluke većinom glasova svih svojih članova (članica).
(6) Predsjednika (predsjednicu) nadzornog odbora obvezno se poziva na sjednice predsjedništva podružnice.
(7) Ukoliko nadzorni odbor prestane djelovati iz bilo kojega razloga, njegove ovlasti do izbora novih članova nadzornog odbora podružnice preuzima nadzorni odbor nadležne županijske organizacije HNS-a.
Ogranak
Članak 36.
(1) Ogranak se osniva na području jedinice mjesne samouprave (mjesni odbor, gradska četvrt, gradski kotar) ili općine u kojoj ne postoji podružnica HNS-a.
(2) Predsjednik i predsjedništvo podružnice, potiču i potvrđuju osnivanje ogranaka.
(3) Iznimno, ukoliko za to postoje opravdani razlozi, podružnica HNS-a može predložiti osnivanje ogranka na području više jedinica mjesne samouprave. Odluku o tome donosi predsjedništvo nadležne županijske organizacije.
(4) Ogranak se osniva u cilju uspostavljanja učinkovite i djelotvorne teritorijalne organizacije Stranke te ostvarivanja politike i programa HNS-a na razini mjesne samouprave.
Članak 37.
(1) Ogranak se osniva kad na području mjesnog odbora, gradske četvrti, gradskoga kotara djeluje najmanje 5 (pet) članova (članica) HNS-a. Članovi (članice) ogranka čine njegovu skupštinu. Osnivačku skupštinu ogranka saziva predsjednik (predsjednica) podružnice.
(2) Skupština ogranka bira predsjednika (predsjednicu), potpredsjednika (potpredsjednicu) i tajnika (tajnicu) ogranka, koji su zaduženi za organizaciju i rad ogranka.
(3) U ogranku s više od 15 (petnaest) članova (članica), skupština bira predsjedništvo koje, uz predsjednika (predsjednicu), potpredsjednika (potpredsjednicu) i tajnika (tajnicu) čine još najmanje 2 (dva) člana (članice).
(4) Na sjednice predsjedništva ogranka obvezno se pozivaju članovi tijela mjesne samouprave iz redova HNS-a.
(5) Skupština ogranka donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih, ukoliko joj prisustvuje 1/3 (jedna trećina) članova (članica) skupštine.
Članak 38.
Skupština ogranka:
• raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu ogranka i njegovih tijela;
• utvrđuje smjernice i ciljeve te donosi program rada ogranka;
• raspravlja o neposrednim problemima građana na svojem području (male komunalne akcije);
• predlaže kandidate za izbor članova tijela mjesne samouprave;
• razmatra rad svojih predstavnika u mjesnom odboru;
• dogovara akcije na svojemu području;
• donosi odluku o broju članova (članica) i sastavu predsjedništva ogranka s više od 15 (petnaest) članova (članica);
• donosi poslovnik o svojem radu;
• po potrebi odlučuje o povjerenju izabranim članovima tijela ogranka;
• obavlja i druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.
Članak 39.
Predsjednik (predsjednica) ogranka:
• organizira rad ogranka;
• radi na omasovljenju članstva, unapređenju organizacije i ustroja ogranka;
• potiče i brine se za političko djelovanje i izvršavanje zadaća ogranka;
• odgovara za materijalno i financijsko poslovanje ogranka, u skladu sa Statutom, pravilnikom i odlukama nadležnih tijela HNS-a te zakonima Republike Hrvatske;
• dužan (dužna) je aktivno poticati uključenje mladih u djelovanje i rad ogranka;
• najmanje jednom godišnje podnosi izvješće o radu, predsjedništvu podružnice;
• obavlja i druge poslove predviđene Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.
Županijska organizacija
Članak 40.
(1) Županijska organizacija HNS-a ustrojava se na području županije sukladno administrativno-teritorijalnoj podjeli Republike Hrvatske.
(2) Županijsku organizaciju HNS-a čine podružnice i ogranci HNS-a na području županije.
Gradska organizacija HNS-a Grada Zagreba ima status županijske organizacije.
(3) Županijska organizacija nema svojstvo pravne osobe i djeluje temeljem ovlaštenja, sukladno Statutu HNS-a.
Članak 41.
(1) Županijska organizacija djeluje samostalno u skladu sa Statutom i Programom HNS-a te odlukama viših tijela HNS-a, promičući ciljeve i načela te izražava posebne interese županije u kojoj djeluje ostvarujući pritom programsku politiku HNS-a neposrednim djelovanjem svojih članova (članica).
(2) Županijska organizacija samostalno odlučuje o međustranačkim dogovorima o suradnji i zajedničkim nastupima na izborima na području svoje županije, u skladu s općom politikom Stranke.
(3) Županijske organizacije samostalno sastavljaju liste te određuju kandidate (kandidatkinje) i zamjenika (zamjenicu) kandidata (kandidatkinja) HNS-a za župana (županicu) i za izbore u predstavnička tijela jedinice područne (regionalne) samouprave u svojoj županiji te predlažu kandidate (kandidatkinje) i njihove zamjenike za izbore članova (članica) predstavničkih tijela na ostalim razinama, u skladu sa Statutom.
Članak 42.
(1) Predsjedništvo HNS-a može sastaviti liste te odrediti kandidate (kandidatkinje) i zamjenike (zamjenice) kandidata (kandidatkinja) iz stavka 3. prethodnoga članka ukoliko županijska organizacija ne postoji ili je predsjedništvo županijske organizacije raspušteno.
Članak 43.
(1) Tijela županijske organizacije jesu:
• županijska skupština;
• predsjednik (predsjednica) županijske organizacije;
• predsjedništvo županijske organizacije;
• koordinacija predsjednika podružnica;
• nadzorni odbor županijske organizacije te
• sud časti županijske organizacije.
(2) Županijska organizacija ima dva potpredsjednika (potpredsjednice), pri čijem se izboru preporučuje voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti spolova.
(3) Sva tijela županijske organizacije, osim predsjednika (predsjednice), u skladu s ovim Statutom donose poslovnik kojim detaljno uređuju svoj rad.
(4) Predsjedništvo županijske organizacije može osnivati i druga tijela, ukoliko to nije u suprotnosti sa Statutom i političkim načelima HNS-a.
Županijska skupština
Članak 44.
(1) Županijska skupština jest najviše tijelo županijske organizacije i najviše političko tijelo HNS-a na području jedinice područne (regionalne) samouprave.
(2) Sjednica županijske skupštine može biti izborna ili izvještajno-tematska.
(3) Izvještajno-tematska sjednica županijske skupštine održava se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.
(4) Izborna sjednica županijske skupštine održava se u pravilu svake četiri godine, a obvezno u roku od najviše 6 (šest) mjeseci od službene objave rezultata redovitih izbora za članove predstavničkoga tijela jedince područne (regionalne) samouprave.
Članak 45.
(1) Županijsku skupštinu čine:
• predsjednik (predsjednica) županijske organizacije;
• dva potpredsjednika (potpredsjednice) županijske organizacije;
• članovi predsjedništva županijske organizacije;
• tajnik (tajnica) županijske organizacije;
• predsjednici (predsjednice) podružnica i povjerenici (povjerenice) za podružnice s područja županijske organizacije;
• saborski zastupnici, članovi Vlade i zastupnici u Europskom parlamentu iz redova HNS-a, s područja županijske organizacije;
• gradonačelnici (gradonačelnice), općinski načelnici (načelnice), župani (županice) i njihovi zamjenici (zamjenice) iz redova HNS-a, s područja županijske organizacije;
• predsjednik (predsjednica) predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave, predsjednik kluba vijećnika HNS-a u predstavničkom tijelu područne (regionalne) samouprave, s područja županijske organizacije;
• članovi (članice) središnjih tijela HNS-a, osim Sabora HNS-a, s područja županijske organizacije;
• po jedan predstavnik (predstavnica) podružnice na svakih započetih 35 (trideset i pet) članova (članica) podružnice, počevši od broja 35 (trideset i pet) te
• dodatni predstavnici (predstavnice) podružnica sukladno ostvarenom izbornomu rezultatu na lokalnim izborima koji prethode održavanju županijske skupštine.
(2) Svaka podružnica s područja županijske organizacije ima pravo na dodatne predstavnike (predstavnice) na skupštini, sukladno ostvarenom izbornom rezultatu na lokalnim izborima koji prethode održavanju županijske skupštine.
(3) Broj predstavnika (predstavnica) iz stavka 2. ovoga članka određuje se u odnosu na najniži postignuti rezultat na razini županijske organizacije, a ukoliko je najniži postignuti rezultat niži od 5%, onda se broj predstavnika (predstavnica) određuje u odnosu na 5%, i to na način:
• jednog predstavnika za ostvaren izborni rezultat od 0,1% do 4,99% iznad minimuma;
• dva predstavnika za ostvaren izborni rezultat od 5% do 9,99% iznad minimuma;
• tri predstavnika za ostvaren izborni rezultat na lokalnim izborima od 10% do 14,99% iznad minimuma;
• četiri predstavnika za ostvaren izborni rezultat na lokalnim izborima od 15% do 19,99% iznad minimuma te
• pet predstavnika za ostvaren izborni rezultat na lokalnim izborima od 20% i više iznad minimuma.
(4) Postignuti izborni rezultat ostvaren u koaliciji dviju ili više stranaka računa se prema broju osvojenih mandata.
Članak 46.
(1) Sjednicu županijske skupštine saziva i njome predsjedava predsjednik (predsjednica) županijske organizacije, temeljem odluke predsjedništva županijske organizacije.
(2) Ukoliko sjednica županijske skupštine nije održana više od godinu dana, predsjednik (predsjednica) HNS-a, temeljem odluke Predsjedništva HNS-a, saziva izbornu sjednicu županijske skupštine u roku od 60 dana od proteka godine dana.
(3) Poziv na sjednicu skupštine, zajedno s prijedlogom dnevnog reda, upućuje se svim članovima (članicama) skupštine u pisanom obliku, najkasnije 8 (osam) dana prije održavanja županijske skupštine.
Članak 47.
(1) Iznimno, na zahtjev 1/4 (jedne četvrtine) podružnica s područja županijske organizacije, predsjedništva županijske organizacije, Središnjeg odbora HNS-a ili Predsjedništva HNS-a, predsjednik (predsjednica) županijske organizacije dužan (dužna) je sazvati izvanrednu sjednicu županijske skupštinu u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva.
(2) Obrazloženi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i sadrži prijedlog dnevnoga reda sjednice skupštine.
(3) Ukoliko predsjednik (predsjednica) županijske organizacije ne sazove sjednicu skupštine u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, predsjednik (predsjednica) HNS-a, temeljem odluke Predsjedništva HNS-a, saziva sjednicu županijske skupštine bez odgode (u najkraćemu mogućem roku). U tom slučaju sjednica skupštine je izborna.
Članak 48.
Županijska skupština:
• sukladno općim političkim načelima HNS-a utvrđuje ciljeve na razini županije koje županijska organizacija djelovanjem svojih podružnica treba ostvariti;
• raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu županijske organizacije i njezinih tijela;
• razmatra i usvaja financijski plan te financijsko izvješće županijske organizacije;
• utvrđuje smjernice i ciljeve te donosi program rada županijske organizacije i njezinih tijela;
• donosi odluku o broju članova (članica) i sastavu predsjedništva županijske organizacije, u skladu sa Statutom;
• u odvojenim postupcima tajnim glasovanjem bira predsjednika (predsjednicu), dva potpredsjednika (potpredsjednice), članove predsjedništva županijske organizacije, nadzornog odbora i suda časti;
• na prijedlog izabranog predsjednika (predsjednice) imenuje tajnika (tajnicu) županijske organizacije;
• bira po jednog predstavnika (predstavnicu) županijske organizacije za skupštinu regionalnog saveza na svakih započetih 100 (sto) članova (članica) županijske organizacije, počevši od broja 100 (sto);
• bira po jednog predstavnika (predstavnicu) županijske organizacije u Središnji odbor Stranke na svakih započetih 400 (četiristo) članova (članica) županijske organizacije, počevši od broja 400 (četiristo);
• po potrebi odlučuje o povjerenju izabranim članovima tijela županijske organizacije;
• donosi poslovnik o svojem radu te
• obavlja druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.
Članak 49.
(1) Županijska skupština donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih, ukoliko joj prisustvuje 1/3 (jedna trećina) članova Skupštine.
(2) Svi kandidati (kandidatkinje) koji (koje) se biraju na županijskoj skupštini moraju biti članovi (članice) županijske skupštine, imati podršku podružnice kojoj pripadaju i valjanu kandidaturu.

Predsjednik (predsjednica) županijske organizacije
Članak 50.
(1) Predsjednik (predsjednica) županijske organizacije predstavlja županijsku organizaciju u skladu sa Statutom i programskim načelima HNS-a.
(2) Predsjednik (predsjednica) županijske organizacije:
• potiče i brine se za političko djelovanje i izvršavanje zadaća županijske organizacije;
• odgovara za materijalno i financijsko poslovanje županijske organizacije, u skladu sa Statutom, Pravilnikom o financijskom poslovanju i odlukama nadležnih tijela HNS-a te zakonima Republike Hrvatske;
• obavlja druge poslove predviđene Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.
(3) U slučaju spriječenosti, predsjednika (predsjednicu) županijske organizacije zamjenjuje jedan (jedna) od potpredsjednika (potpredsjednica) koju on (ona) ovlasti.
Članak 51.
Predsjednik (predsjednica) županijske organizacije HNS-a dužan (dužna) je nakon svake sjednice središnjih tijela HNS-a sazvati sjednicu predsjedništva županijske organizacije i sjednicu koordinacije predsjednika podružnica na kojoj će izvijestiti o raspravljenim temama i zaključcima sa sjednica središnjih tijela HNS-a.
Predsjedništvo županijske organizacije
Članak 52.
Predsjedništvo županijske organizacije jest izvršno-političko tijelo županijske organizacije.
Predsjedništvo županijske organizacije ima od 11 (jedanaest) do 19 (devetnaest) članova (članica), sukladno odluci županijske skupštine.
Članak 53.
(1) Predsjedništvo županijske organizacije čine:
• predsjednik (predsjednica) županijske organizacije;
• dva potpredsjednika (potpredsjednice) županijske organizacije;
• tajnik (tajnica) županijske organizacije;
• župan (županica) i njegovi zamjenici (zamjenice) iz redova HNS-a;
• predsjednik (predsjednica) predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave, predsjednik (predsjednica) kluba vijećnika u predstavničkom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave;
• predsjednik (predsjednica) Mladih HNS-a županijske organizacije;
• predsjednica Ženske inicijative HNS-a županijske organizacije;
• glasnogovornik (glasnogovornica) županijske organizacije te
• 4 – 12 (četiri do dvanaest) izabranih članova (članica), sukladno odluci županijske skupštine.
(2) Iznimno, na prijedlog predsjednika županijske organizacije, predsjedništvo županijske organizacije može kooptirati do 1/3 (jedne trećine) dodatnih članova (članica) u odnosu na postojeći broj članova (članica) predsjedništva.
(3) Ukoliko ne postoji klub vijećnika HNS-a u predstavničkom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave, na sjednice predsjedništva se pozivaju vijećnici (vijećnice) koji nemaju status članova (članica) predsjedništva županijske organizacije.
(4) Preporučuje se da 20% svih članova predsjedništva čine članovi (članice) mlađi od 30 godina, a 40% pripadnici (pripadnice) podzastupljenog spola.
(5) Predsjednik (predsjednica) županijske organizacije po funkciji je predsjednik (predsjednica) predsjedništva županijske organizacije.
(6) Na sjednice predsjedništva županijske organizacije pozivaju se zastupnici u Hrvatskom saboru, članovi Vlade Republike Hrvatske, državni dužnosnici, gradonačelnici (gradonačelnice), župan (županica) i njihovi zamjenici (zamjenice) iz redova HNS-a s područja županijske organizacije.
(7) Članovi (članice) predsjedništva dužni su prisustvovati sjednicama predsjedništva.
Članak 54.
(1) Sjednice predsjedništva županijske organizacije saziva predsjednik (predsjednica) županijske organizacije.
(2) Na zahtjev 1/3 (jedne trećine) članova (članica) predsjedništva županijske organizacije, predsjednik (predsjednica) dužan (dužna) je sazvati sjednicu predsjedništva u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja zahtjeva.
(3) Obrazloženi zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i sadrži prijedlog dnevnoga reda sjednice predsjedništva županijske organizacije.
(4) Ukoliko predsjednik (predsjednica) županijske organizacije ne sazove sjednicu predsjedništva u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza saziva sjednicu predsjedništva županijske organizacije.
(5) Sjednicama predsjedništva županijske organizacije predsjedava predsjednik (predsjednica), a u slučaju spriječenosti zamjenjuje ga (nju) potpredsjednik (potpredsjednica) predsjedništva županijske organizacije kojeg (koju) za to ovlasti predsjednik (predsjednica).
(6) Ukoliko predsjednik (predsjednica) županijske organizacije podnese ostavku, funkciju vršitelja (vršiteljice) dužnosti predsjednika (predsjednice) do izborne skupštine preuzima potpredsjednik (potpredsjednica) predsjedništva županijske organizacije kojeg (koju) za to ovlasti predsjedništvo županijske organizacije.
Članak 55.
(1) Sjednice predsjedništva županijske organizacije održavaju se u načelu prije sjednice predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave, a najmanje jednom mjesečno.
(2) Ukoliko sjednica predsjedništva županijske organizacije nije održana dulje od 3 (tri) mjeseca, obvezu sazivanja sjednice predsjedništva županijske organizacije, u roku od 30 (trideset) dana od proteka 3 (tri) mjeseca, ima predsjednik regionalnog saveza kojemu županijska organizacija pripada.
Članak 56.
(1) Predsjedništvo županijske organizacije:
• upravlja županijskom organizacijom između dvije skupštine;
• osmišljava i organizira djelovanje i provođenje politike HNS-a, izvršenje programa i programskih načela i ciljeva na razini županije;
• provodi odluke skupštine i drugih nadležnih tijela HNS-a;
• daje političke ocjene i utvrđuje političke stavove;
• koordinira i usmjerava rad podružnica te potiče osnivanje novih podružnica ili ogranaka, sukladno Statutu i odlukama nadležnih tijela HNS-a;
• potiče omasovljenje članstva;
• osniva interesne odbore i koordinira njihov rad;
• na prijedlog predsjednika (predsjednice) imenuje i razrješava glasnogovornika (glasnogovornicu) i blagajnika (blagajnicu);
• utvrđuje kandidate (kandidatkinje) te organizira i nadzire provedbu izborne kampanje za župana (županicu) i njihove zamjenike (zamjenice) te članove (članice) predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave i njihove zamjenike;
• odlučuje o koalicijama na razini županije;
• najmanje dvaput godišnje razmatra rad svojih članova (članica) u tijelima jedinice područne (regionalne) samouprave;
• predlaže kandidate (kandidatkinje) za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i Europski parlament, u skladu sa Statutom i odlukama nadležnih tijela HNS-a;
• utvrđuje kandidate za tijela HNS-a;
• potiče i organizira promotivne aktivnosti te organizira odnose s javnošću;
• raspravlja i zauzima stajališta o osobito važnim političkim pitanjima iz rada podružnica i ogranaka;
• bira nastavnike Političke akademije HNS-a;
• donosi poslovnik o svojem radu;
• obavlja i druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.
(2) S ciljem unapređivanja organizacije i učinkovitosti rada podružnica i ogranaka, predsjedništvo županijske organizacije može osnivati koordinacijska tijela čije se osnivanje, sastav, ovlaštenja i način rada određuju poslovnikom o radu predsjedništva županijske organizacije.
(3) Predsjedništvo županijske organizacije donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih ukoliko sjednici prisustvuje natpolovična većina ukupnoga broja članova (članica) predsjedništva.
Koordinacija predsjednika podružnica
Članak 57.
(1) Koordinaciju predsjednika podružnica čine svi predsjednici podružnica na području županijske organizacije HNS-a.
(2) Predsjednik županijske organizacije saziva i predsjeda koordinacijom predsjednika podružnica najmanje jednom u dva mjeseca.
Članak 58.
(1) Koordinacija predsjednika podružnica donosi poslovnik o svojem radu, te prijedloge i smjernice djelovanja i rada u podružnicama.
(2) Koordinacija predsjednika podružnica osmišljava i predlaže načine oživotvorenja programa i odluka nadležnih tijela Stranke te potiče poboljšanje međusobne komunikacije i suradnje podružnica, poglavito na područjima i temama od zajedničkog interesa.
Nadzorni odbor županijske organizacije
Članak 59.
(1) Nadzorni odbor županijske organizacije ima 3 člana (članice).
(2) Predsjednik (predsjednica) županijske organizacije saziva konstituirajuću sjednicu nadzornog odbora, na kojoj članovi (članice) nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika (predsjednicu) nadzornog odbora i donose poslovnik o svojem radu.
(3) Nadzorni odbor nadzire zakonitost i statutarnost rada županijske organizacije i njezinih tijela te materijalno i financijsko poslovanje županijske organizacije.
(4) Članovi nadzornog odbora županijske organizacije ne mogu biti članovi niti jednoga drugog tijela županijske organizacije, osim skupštine.
(5) Nadzorni odbor županijske organizacije donosi pravovaljane odluke većinom glasova svih svojih članova (članica).
(6) Predsjednika (predsjednicu) nadzornog odbora obvezno se poziva na sjednice predsjedništva županijske organizacije.
(7) Ukoliko nadzorni odbor županijske organizacije prestane djelovati iz bilo kojeg razloga, njegove ovlasti do izbora novih članova (članica) nadzornog odbora županijske organizacije preuzima Nadzorni odbor HNS-a.
Regionalni savez
Članak 60.
(1) Regionalni savezi povezuju županijske organizacije HNS-a sukladno zemljopisnim, povijesnim, gospodarskim, kulturološkim i drugim tradicionalnim osobitostima hrvatskih regija.
(2) Regionalni savezi HNS-a ustrojeni su na način kako slijedi:
• Središnje-hrvatski regionalni savez HNS-a čine organizacije HNS-a grada Zagreba te Zagrebačke, Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije;
• Dalmatinski regionalni savez HNS-a čine organizacije HNS-a Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije;
• Istarsko-primorsko-goransko-ličko-senjski regionalni savez HNS-a čine organizacije HNS-a Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije;
• Sjeverozapadno-hrvatski regionalni savez HNS-a čine organizacije HNS-a Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije te
• Slavonsko-baranjski regionalni savez HNS-a čine organizacije HNS-a Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije.
(3) O prestanku rada regionalnih saveza ili promjenama u njihovu ustroju odlučuje Središnji odbor HNS-a, ovisno o mogućim promjenama teritorijalno-administrativnog ustroja Republike Hrvatske i u skladu s ovim Statutom.
Članak 61.
(1) Regionalni savez HNS-a je koordinacijsko-organizacijsko tijelo u kojemu se usklađuje i pospješuje rad nižih ustrojstvenih oblika, jača komunikacija, povezanost i koordinacija na području regije te izravnije provode opća strateško-programska politika HNS-a i odluke središnjih tijela HNS-a.
(2) Usklađivanje stajališta županijskih organizacija u određenoj regiji o pitanjima koja zadiru u specifične političke, gospodarske, socijalne, kulturne i druge interese regije, kao i zastupanje stajališta regije u središnjim tijelima HNS-a jedna je od temeljnih zadaća regionalnih saveza.
Članak 62.
(1) Tijela regionalnog saveza jesu:
• skupština regionalnog saveza,
• predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza,
• predsjedništvo regionalnog saveza te
• tajnik (tajnica) regionalnog saveza.
(2) Regionalni savez ima dva potpredsjednika (potpredsjednice), pri čijem se izboru preporučuje voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti spolova.
(3) Sva tijela regionalnog saveza, osim predsjednika (predsjednice), u skladu s ovim Statutom donose poslovnik kojim detaljno uređuju svoj rad.
(4) Sjedište regionalnog saveza jest u sjedištu županije iz koje je predsjednik (predsjednica) regionalnoga saveza ili u mjestu koje odredi predsjedništvo regionalnog saveza.
Skupština regionalnog saveza
Članak 63.
(1) Skupština je najviše tijelo regionalnog saveza i najviše političko tijelo HNS-a na području pojedinoga regionalnog saveza.
(2) Sjednica skupštine regionalnog saveza može biti izborna ili izvještajno-tematska.
(3) Izvještajno-tematska sjednica regionalnog saveza održava se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.
(4) Izborna sjednica regionalnog saveza održava se u pravilu svake četiri godine, a obvezno u roku od najviše 90 (devedeset) dana od službene objave rezultata izbora zastupnika u Hrvatski sabor.
(5) Preporučuje se da 20% svih članova skupštine regionalnog saveza čine članovi (članice) mlađi od 30 godina, a 40% pripadnici (pripadnice) podzastupljenog spola.
Članak 64.
Skupštinu regionalnog saveza čine:
• predsjednik (predsjednica) i dva potpredsjednika (potpredsjednice) regionalnog saveza;
• tajnik (tajnica) regionalnog saveza;
• predsjednici (predsjednice) županijskih organizacija;
• saborski zastupnici, članovi Vlade i zastupnici u Europskom parlamentu iz redova HNS-a, s područja regionalnog saveza;
• župani (županice) i njihovi zamjenici (zamjenice) iz redova HNS-a, s područja regionalnog saveza;
• predsjednici (predsjednice) predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave, predsjednici (predsjednice) klubova vijećnika HNS-a u predstavničkim tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave, s područja regionalnog saveza te
• po jedan predstavnik županijske organizacije na svakih započetih 100 (sto) članova (članica) županijske organizacije, počevši od broja 100 (sto).
Članak 65.
(1) Sjednicu skupštine regionalnog saveza saziva i njome predsjedava predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza.
(2) Ukoliko sjednica skupštine regionalnog saveza nije održana više od godinu dana, predsjednik (predsjednica) HNS-a, temeljem odluke Predsjedništva HNS-a, saziva izbornu sjednicu skupštine regionalnog saveza, u roku od 60 dana od proteka godine dana.
(3) Poziv na sjednicu skupštine upućuje se svim članovima (članicama) Skupštine u pisanom obliku, najkasnije 8 (osam) dana prije održavanja skupštine regionalnog saveza.
Članak 66.
(1) Iznimno, na zahtjev dviju županijskih organizacija s područja regionalnog saveza, Središnjeg odbora HNS-a ili Predsjedništva HNS-a, predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza dužan (dužna) je sazvati izvanrednu skupštinu regionalnog saveza, u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva.
(2) Obrazloženi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i sadrži prijedlog dnevnoga reda sjednice skupštine.
(3) Ukoliko predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza ne sazove sjednicu skupštine u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, predsjednik (predsjednica) HNS-a, temeljem odluke Predsjedništva HNS-a, saziva sjednicu skupštine regionalnog saveza bez odgode (u najkraćemu mogućem roku). U tom slučaju sjednica skupštine je izborna.
Članak 67.
Skupština regionalnog saveza donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih ukoliko joj prisustvuje 1/3 (jedna trećina) članova skupštine.
Članak 68.
Skupština regionalnog saveza:
• raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu županijskih organizacija sa svojeg područja i njihovih tijela;
• utvrđuje smjernice i ciljeve te donosi program rada i koordinacije regionalnog saveza i njegovih tijela;
• tajnim glasovanjem bira predsjednika (predsjednicu), dva potpredsjednika (potpredsjednice) i tajnika (tajnicu) regionalnog saveza;
• po potrebi odlučuje o povjerenju izabranim članovima tijela regionalnog saveza;
• donosi poslovnik o svojem radu te
• obavlja druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.
Predsjedništvo regionalnog saveza
Članak 69.
(1) Predsjedništvo regionalnog saveza jest izvršno-političko tijelo regionalnog saveza.
(2) Predsjedništvo regionalnog saveza teži učinkovitijem povezivanju i komunikaciji među županijskim organizacijama u regiji te ujednačavanju nastupa i stavova o pojedinim pitanjima važnim za regiju ili Republiku Hrvatsku i njezine građane.
(3) Predsjedništvo regionalnog saveza može donositi stajališta, zaključke i smjernice političkog djelovanja i organizacije Stranke u regiji, koje obvezuju županijske organizacije u regiji.
(4) Predsjedništvo regionalnog saveza čine:
• predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza;
• dva potpredsjednika (potpredsjednice) regionalnog saveza;
• predsjednik (predsjednica) Mladih HNS-a regionalnog saveza;
• predsjednica Ženske inicijative HNS-a regionalnog saveza;
• tajnik (tajnica) regionalnog saveza te
• predsjednici (predsjednice) županijskih organizacija s područja regionalnog saveza.
(5) Predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza po funkciji je predsjednik (predsjednica) predsjedništva regionalnog saveza.
(6) Na sjednice predsjedništva regionalnog saveza pozivaju se zastupnici u Hrvatskom saboru, članovi Vlade Republike Hrvatske, državni dužnosnici, općinski načelnici (načelnice), gradonačelnici (gradonačelnice), župani (županice) i njihovi zamjenici (zamjenice), predsjednici (predsjednice) predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave te predsjednici (predsjednice) klubova vijećnika HNS-a predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave s područja regionalnog saveza.
Članak 70.
(1) Sjednice predsjedništva regionalnog saveza saziva predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza.
(2) Sjednicama predsjedništva regionalnog saveza predsjedava predsjednik (predsjednica), a u slučaju spriječenosti zamjenjuje ga (nju) potpredsjednik (potpredsjednica) regionalnog saveza kojeg (koju) za to ovlasti predsjednik (predsjednica).
(3) Ukoliko predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza podnese ostavku, funkciju vršitelja (vršiteljice) dužnosti predsjednika (predsjednice) do izborne skupštine preuzima potpredsjednik (potpredsjednica) regionalnog saveza kojeg (koju) za to ovlasti Predsjedništvo Stranke.
Članak 71.
(1) Sjednice predsjedništva regionalnog saveza održavaju se prema potrebi, a obvezno nakon svake sjednice Predsjedništva HNS-a, s ciljem redovitog izvještavanja predsjednika (predsjednica) županijskih organizacija o odlukama viših tijela Stranke.
(2) Ukoliko sjednica predsjedništva regionalnog saveza nije održana dulje od 5 (pet) mjeseci, obvezu sazivanja sjednice predsjedništva regionalnog saveza, u roku od 30 (trideset) dana od proteka 5 (pet) mjeseci, ima glavni tajnik HNS-a.
(3) Članovi (članice) predsjedništva dužni su prisustvovati sjednicama predsjedništva.
Članak 72.
(1) Predsjedništvo regionalnog saveza:
• upravlja regionalnim savezom između dviju skupština;
• izravno provodi politiku HNS-a i odluke središnjih tijela HNS-a;
• odgovara za organizacijsko jačanje stranke u dogovoru s glavnim tajnikom HNS-a;
• povezuje i koordinira rad županijskih organizacija na svojem području;
• potiče povećanje broja članova;
• obvezno informira županijske organizacije na svojem području o svim odlukama središnjih tijela HNS-a;
• donosi poslovnik o svojem radu;
• obavlja i druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.
(2) S ciljem unapređivanja organizacije i učinkovitosti rada županijskih organizacija, predsjedništvo regionalnog saveza može osnivati koordinacijska tijela čije se osnivanje, sastav, ovlaštenja i način rada određuju poslovnikom o radu predsjedništva regionalnog saveza.
(3) Predsjedništvo regionalnog saveza donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih ukoliko sjednici prisustvuje natpolovična većina ukupnoga broja članova (članica) predsjedništva.
Predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza
Članak 73.
Predsjednik (predsjednica) regionalnog saveza ima pravo i obvezu pratiti i poticati realizaciju svih aspekata stranke, odnosno realizaciju odluka središnjih tijela HNS-a na svojem području, potičući i nadzirući rad nositelja (nositeljica) izvršnih funkcija u nižim tijelima HNS-a te redovito izvještavajući o tome na sjednicama Predsjedništva HNS-a.
Članak 74.
(1) Predsjednici (predsjednice) regionalnih saveza HNS-a minimalno dvaput godišnje održavaju zajednički sastanak s članovima predstavničkih tijela i izvršne vlasti sa svojeg područja, s ciljem učinkovitog djelovanja u skladu s programom i političkim načelima HNS-a te odlukama viših tijela Stranke.
(2) Predsjednik (predsjednica) i tajnik (tajnica) regionalnog saveza najuže surađuju s glavnim tajnikom (tajnicom) HNS-a, s ciljem učinkovitoga i djelotvornog funkcioniranja regionalnih saveza, županijskih organizacija te stranke u cijelosti.
Tajnik (tajnica) regionalnog saveza
Članak 75.
(1) Tajnik (tajnica) regionalnog saveza potiče i usklađuje rad tajnika (tajnica) nižih ustrojstvenih oblika HNS-a na svojem području, posebice vodeći računa o izgradnji i jačanju podružnica, odnosno na osnivanju ogranaka HNS-a u onim gradovima, naseljima i općinama u kojima HNS nema članstva ili ustrojstvenih oblika.
(2) Tajnik (tajnica) regionalnog saveza osobito je odgovoran (odgovorna) za uredno administrativno i financijsko poslovanje ustrojstvenih oblika HNS-a na području regije, za prikupljanje članarine i evidentiranje drugih prihoda te za konceptualno osmišljavanje i tehničku provedbu promotivnih i drugih aktivnosti HNS-a na području regionalnog saveza.
Središnja tijela Stranke
Članak 76.
(1) Središnja tijela Stranke jesu:
• Sabor HNS-a,
• Središnji odbor HNS-a,
• Predsjedništvo HNS-a,
• predsjednik (predsjednica),
• glavni tajnik (tajnica) te
• Nadzorni odbor.
(2) U HNS-u još djeluju sud časti, Odbor za Statut, koordinacija interesnih odbora, Politička akademija i Savjet, kao političko-savjetodavno tijelo.
Sabor HNS-a
Članak 77.
(1) Sabor HNS-a je najviše programsko, statutarno i izborno tijelo HNS-a.
(2) Sabor HNS-a može biti izborni ili izvještajno-tematski.
Članak 78.
(1) Izborni Sabor HNS-a održava se u pravilu jednom u 4 (četiri) godine, a obvezno nakon izbora zastupnika u Hrvatski sabor.
(2) Izvještajno-tematski Sabor HNS-a održava se po potrebi.
(3) Izborni Sabor HNS-a iz stavka 1. ovoga članka mora se održati u roku od 150 dana od službene objave rezultata izbora zastupnika u Hrvatski sabor.
(4) Sjednice Sabora HNS-a saziva predsjednik (predsjednica) HNS-a, temeljem odluke Središnjeg odbora. Do izbora radnog predsjedništva, Saborom predsjeda predsjednik (predsjednica) HNS-a.
(5) U odluci iz stavka 4. ovoga članka, Središnji odbor propisuje pravila o načinu izbora članova (članica) koji se biraju u Saboru te predlaže dnevni red, u skladu sa Statutom.
(6) Pozivi za sudjelovanje na Saboru HNS-a šalju se najmanje 20 (dvadeset) dana prije održavanja izbornoga Sabora, a najmanje 15 (petnaest) dana prije održavanja izvještajno-tematskog Sabora.
Članak 79.
(1) Predsjednik (predsjednica) HNS-a dužan (dužna) je sazvati Sabor HNS-a na traženje Središnjeg odbora, najmanje tri regionalna saveza HNS-a ili 10 (deset) županijskih organizacija.
(2) Obrazloženi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i sadrži prijedlog dnevnoga reda sjednice Sabora.
(3) Ukoliko predsjednik (predsjednica) HNS-a ne sazove Sabor HNS-a u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, Središnji odbor HNS-a saziva Sabor bez odgode. U tom slučaju Sabor HNS-a je izborni.
(4) Predsjednik (predsjednica) HNS-a može, temeljem odluke Predsjedništva, sazvati izvanredni Sabor HNS-a ukoliko ocijeni da Središnji odbor djeluje suprotno zakonu, Statutu ili programskim načelima HNS-a.
Članak 80.
Sabor HNS-a čine:
• predsjednik (predsjednica) i dva potpredsjednika (potpredsjednice) HNS-a;
• članovi Središnjeg odbora, Predsjedništva i Nadzornog odbora;
• glavni tajnik (tajnica) HNS-a;
• predsjednici (predsjednice) podružnica;
• predsjednici (predsjednice) županijskih organizacija;
• saborski zastupnici i članovi Vlade Republike Hrvatske iz redova HNS-a;
• zastupnici u Europskom parlamentu iz redova HNS-a;
• općinski načelnici (načelnice), gradonačelnici (gradonačelnice), župani (županice) i njihovi zamjenici iz redova HNS-a te
• izabrani predstavnici podružnica, i to po jedan predstavnik na svakih započetih 50 (pedeset) članova (članica) podružnice, počevši od broja 50 (pedeset).
Članak 81.
Sabor HNS-a:
• donosi Program i Statut HNS-a;
• donosi odluke, deklaracije i druge akte iz svoje nadležnosti;
• raspravlja i donosi odluku o prestanku rada HNS-a ili njezinom spajanju s drugim političkim strankama;
• utvrđuje opću politiku, smjernice i stajališta HNS-a;
• razmatra i ocjenjuje cjelokupno djelovanje HNS-a;
• raspravlja i prihvaća izvješće o radu središnjih tijela HNS-a;
• tajnim glasovanjem bira i razrješava predsjednika (predsjednicu) HNS-a;
• tajnim glasovanjem bira i razrješava dva potpredsjednika (potpredsjednice) HNS-a;
• tajnim glasovanjem bira i razrješava članove (članice) Nadzornog odbora;
• tajnim glasovanjem bira i razrješava članove (članice) i zamjenike članova (članica) Suda časti;
• tajnim glasovanjem bira i razrješava članove (članice) Odbora za Statut;
• na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a potvrđuje izbor članova (članica) Savjeta HNS-a;
• donosi poslovnik o svojem radu te
• obavlja druge poslove utvrđene poslovnikom i Statutom.
Članak 82.
(1) Sabor HNS-a donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih, ukoliko mu prisustvuje natpolovična većina ukupnog broja članova (članica) Sabora.
(2) Odluku o prestanku rada HNS-a ili spajanju s drugim političkim strankama Sabor donosi dvotrećinskom većinom svih članova Sabora.
(3) Ukoliko se glasuje o više prijedloga koji se međusobno isključuju, usvojenim se smatra onaj prijedlog koji je dobio najviše glasova prisutnih članova (članica) Sabora.
Središnji odbor
Članak 83.
(1) Središnji odbor HNS-a jest najviše političko i programsko tijelo HNS-a između dvaju zasjedanja Sabora.
(2) Središnji odbor HNS-a čine:
• predsjednik (predsjednica) i dva potpredsjednika (potpredsjednice) Središnjeg odbora;
• članovi (članice) Predsjedništva HNS-a;
• predsjednici (predsjednice) županijskih organizacija HNS-a;
• zastupnici (zastupnice) u Saboru, članovi Vlade, državni dužnosnici, te predsjednici uprava odnosno direktori državnih poduzeća iz redova HNS-a;
• po jedan izabrani predstavnik (predstavnica) županijske organizacije na svakih započetih 400 (četiristo) članova (članica) županijske organizacije, počevši od broja 400 (četiristo);
• dvije predstavnice Ženske inicijative HNS-a, sukladno odluci skupštine Ženske inicijative HNS-a:
• dva predstavnika (predstavnice) Mladih HNS-a, sukladno odluci skupštine Mladih HNS-a te
• do 15 (petnaest) članova (članica) HNS-a koje Središnji odbor bira na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a.
(3) Županijske organizacije HNS-a imaju pravo na dodatne predstavnike u Središnjem odboru, sukladno ostvarenom izbornome rezultatu na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave koji prethode konstituiranju Središnjeg odbora.
(4) Broj predstavnika iz stavka 3. ovoga članka određuje se u odnosu na najniži postignuti rezultat na razini Republike Hrvatske, a ukoliko je najniži postignuti rezultat niži od 5%, onda se broj predstavnika određuje u odnosu na 5% – i to na način kako slijedi:
• jednog predstavnika za ostvareni izborni rezultat od 0,1% do 4,99% iznad minimuma;
• dva predstavnika za ostvareni izborni rezultat od 5% do 9,99% iznad minimuma;
• tri predstavnika za ostvareni izborni rezultat na lokalnim izborima od 10% do 14,99% iznad minimuma;
• četiri predstavnika za ostvareni izborni rezultat na lokalnim izborima od 15% do 19,99% iznad minimuma te
• pet predstavnika za ostvareni izborni rezultat na lokalnim izborima od 20% i više iznad minimuma.
(5) Postignuti izborni rezultat ostvaren u koaliciji dviju ili više stranaka računa se prema broju osvojenih mandata.
(6) Na sjednice Središnjeg odbora obvezno se poziva i predsjednik (predsjednica) Nadzornog odbora HNS-a.
Članak 84.
(1) Središnji odbor HNS-a mora se konstituirati u skladu sa Statutom najkasnije 60 (šezdeset) dana od dana održavanja izbornog Sabora HNS-a.
(2) Konstituirajuću sjednicu Središnjeg odbora saziva predsjednik (predsjednica) HNS-a.
(3) Članovi Središnjeg odbora HNS-a, na prijedlog Predsjedništva HNS-a, dvaju regionalnih saveza, šest županijskih organizacija ili 1/5 (jedne petine) članova (članica) Središnjeg odbora biraju predsjednika (predsjednicu) i dva potpredsjednika (potpredsjednice), pri čijem se izboru mora voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti spolova.
(4) Kada predlažu kandidate za predsjednika (predsjednicu), odnosno potpredsjednika (potpredsjednicu) Središnjeg odbora, članovi Središnjeg odbora mogu svojim potpisom podržati samo jednog kandidata (kandidatkinju).

Članak 85.
(1) Središnji odbor HNS-a zasjeda redovito, a najmanje 3 (tri) puta godišnje. Središnji odbor HNS-a može po potrebi zasjedati i izvanredno.
(2) Sjednice Središnjeg odbora saziva predsjednik (predsjednica) Središnjeg odbora HNS-a, a u slučaju njegove (njezine) spriječenosti potpredsjednik (potpredsjednica) koju on (ona) ovlasti.
(3) Predsjednik (predsjednica) Središnjeg odbora HNS-a dužan (dužna) je sazvati sjednicu Središnjeg odbora na prijedlog najmanje 1/5 (jedne petine) članova (članica) Središnjeg odbora ili Predsjedništva HNS-a.
(4) Ukoliko predsjednik (predsjednica) Središnjeg odbora HNS-a ne sazove sjednicu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, predsjednik (predsjednica) HNS-a saziva sjednicu Središnjeg odbora bez odgode.
Članak 86.
(1) Središnji odbor HNS-a:
• odgovara za provođenje odluka Sabora HNS-a;
• donosi odluke i zaključke te daje preporuke i smjernice Predsjedništvu HNS-a;
• odlučuje o povezivanju i suradnji HNS-a s drugim političkim strankama ili nepolitičkim organizacijama te učlanjivanju HNS-a u međunarodne političke ili nepolitičke organizacije;
• raspravlja i odlučuje o koalicijama HNS-a na državnoj razini;
• utvrđuje kandidate (kandidatkinje) za izbor zastupnika (zastupnica) u Hrvatski sabor, kandidate (kandidatkinje) za mandatara (mandatarku) i članove (članice) Vlade Republike Hrvatske te kandidata (kandidatkinju) za predsjednika (predsjednicu) Republike Hrvatske;
• donosi pravilnik o kandidiranju i izborima za tijela HNS-a i pravilnik o kandidiranju i izborima za članove (članice) Europskog parlamenta;
• utvrđuje kandidate (kandidatkinje) za izbor članova (članica) Europskog parlamenta;
• zauzima politička stajališta o pitanjima iz djelokruga Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske;
• donosi odluku o sazivanju Sabora i obavlja pripreme za sjednicu Sabora HNS-a;
• utvrđuje kandidate za izbor u tijela HNS-a, koje bira Sabor HNS-a;
• bira i razrješuje predsjednika (predsjednicu) i dva potpredsjednika (potpredsjednice) Središnjeg odbora HNS-a, u skladu sa Statutom;
• na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a bira glavnog tajnika (tajnicu) HNS-a;
• na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a bira u svoje članstvo do 15 (petnaest) članova (članica) HNS-a;
• na prijedlog Predsjedništva HNS-a donosi financijski plan i usvaja zaključni račun HNS-a za pojedinu godinu;
• analizira i ocjenjuje vođenje predizborne kampanje, stranačke aktivnosti u kampanji i rezultate izbora;
• na zajedničkim sastancima, najmanje dvaput godišnje, analizira rad zastupnika HNS-a u Hrvatskom saboru;
• donosi odluku o raspuštanju predsjedništva regionalnog saveza HNS-a;
• raspravlja o svim pitanjima vezanima uz djelovanje HNS-a, vodeći računa o stručnim analizama interesnih odbora te utvrđuje programske smjernice za pojedina područja političkog, ekonomskoga i društvenog života;
• na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a bira glasnogovornika (glasnogovornicu) HNS-a;
• na prijedlog Predsjedništva HNS-a bira voditelja (voditeljicu) Političke akademije HNS-a;
• na prijedlog Predsjedništva utvrđuje visinu godišnje članarine i donosi Pravilnik o članstvu;
• donosi poslovnik o svojem radu;
• donosi pravilnike u skladu sa Statutom te
• obavlja druge poslove predviđene poslovnikom i Statutom.
(2) Središnji odbor donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih, ukoliko sjednici prisustvuje većina ukupnog broja članova (članica) Središnjeg odbora.
Članak 87.
Na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a, Središnji odbor može neke od svojih ovlasti prenijeti na Predsjedništvo HNS-a.
Članak 88.
(1) Iznimno, u slučaju potrebe, na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a Središnji odbor može donositi odluke sa statutarnom snagom, koje ne mogu umanjiti Statutom zajamčena prava svih članova (članica) HNS-a.
(2) Odluke iz stavka 1. ovoga članka donose se dvotrećinskom većinom prisutnih, ukoliko sjednici prisustvuje većina ukupnoga broja članova (članica) Središnjeg odbora. Tako donesene odluke podnose se na potvrdu Saboru HNS-a, na prvoj sljedećoj sjednici Sabora.
Predsjedništvo HNS-a
Članak 89.
(1) Predsjedništvo HNS-a najviše je izvršno-političko tijelo HNS-a.
(2) Predsjedništvo HNS-a čine:
• predsjednik (predsjednica) HNS-a;
• dva potpredsjednika (potpredsjednice) HNS-a;
• počasni predsjednik (predsjednica) HNS-a;
• predsjednik (predsjednica) Središnjeg odbora HNS-a;
• predsjednik (predsjednica) Savjeta HNS-a;
• predsjednik (predsjednica) Vlade Republike Hrvatske iz redova HNS-a;
• predsjednik (predsjednica) Kluba zastupnika HNS-a u Hrvatskom saboru;
• glavni tajnik (tajnica) HNS-a;
• predsjednici (predsjednice) regionalnih saveza HNS-a;
• glasnogovornik (glasnogovornica) HNS-a;
• predsjednik (predsjednica) Mladih HNS-a;
• predsjednica Ženske inicijative HNS-a;
• voditelj (voditeljica) Političke akademije HNS-a te
• do 9 (devet) članova (članica) HNS-a koje bira Središnji odbor, na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a.
Članak 90.
(1) Sjednice Predsjedništva HNS-a održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno.
(2) Sjednice Predsjedništva HNS-a saziva i predsjeda im predsjednik (predsjednica) HNS-a, a u slučaju spriječenosti, predsjednika (predsjednicu) zamjenjuje jedan od potpredsjednika (jedna od potpredsjednica) HNS-a kojeg (koju) za to ovlasti predsjednik (predsjednica) HNS-a.
(3) Članovi (članice) predsjedništva dužni (dužne) su prisustvovati sjednicama predsjedništva.
Članak 91.
(1) Predsjedništvo donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih ukoliko sjednici prisustvuje većina ukupnoga broja članova (članica) Predsjedništva HNS-a.
(3) Odluke Predsjedništva obvezuju sva niža tijela HNS-a, koja su ih dužna provoditi.

Članak 92.
Predsjedništvo HNS-a:
• provodi Program HNS-a te odluke Sabora i Središnjeg odbora;
• raspravlja o potrebi izmjena Programa, Statuta i Pravilnika te utvrđuje njihov nacrt;
• koordinira rad regionalnih saveza, županijskih organizacija i podružnica te radi na jačanju organizacijske strukture i djelotvornom provođenju politike i Programa HNS-a;
• analizira, raspravlja i zauzima stajališta o aktualnim političkim pitanjima važnima za Republiku Hrvatsku i njezine građane;
• na zajedničkim sastancima, najmanje dva puta godišnje, analizira rad članova Vlade, zastupnika HNS-a u Hrvatskom saboru i zastupnika u Europskom parlamentu;
• donosi odluku o raspuštanju predsjedništva podružnice HNS-a, odnosno predsjedništva županijske organizacije HNS-a;
• predlaže Središnjem odboru raspuštanje predsjedništva regionalnog saveza HNS-a;
• osniva interesne odbore HNS-a i koordinira njihov rad;
• osniva i druga tijela sukladno Statutu;
• osmišljava i organizira provođenje političkih i poslovnih aktivnosti HNS-a;
• imenuje središnji izborni stožer HNS-a;
• organizira i brine se o odnosima HNS-a s javnošću te regulira djelokrug rada glasnogovornika (glasnogovornice) HNS-a;
• radi na organizacijskom jačanju stranke i brine se o informiranosti članstva;
• pribavlja sredstva, organizira i brine se za materijalno i financijsko poslovanje i potrebe HNS-a;
• predlaže Središnjem odboru kandidate (kandidatkinje) za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i Europski parlament, kandidate (kandidatkinje) za mandatara (mandatarku) i članove (članice) Vlade Republike Hrvatske, te kandidata (kandidatkinju) za predsjednika (predsjednicu) Republike Hrvatske;
• predlaže Središnjem odboru financijski plan i završni račun;
• predlaže Središnjem odboru visinu godišnje članarine i donošenje pravilnika u skladu sa Statutom;
• predlaže Središnjem odboru voditelja (voditeljicu) Političke akademije HNS-a;
• upravlja imovinom HNS-a i odgovara za njezino korištenje;
• brine se o zaštiti i uporabi arhivske građe i drugih dokumenata;
• donosi odluke koje nisu u nadležnosti drugih tijela HNS-a, u skladu sa Statutom;
• donosi poslovnik o svojem radu te
• obavlja druge poslove u skladu s poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.
Članak 93.
(1) Za potrebe obavljanja administrativnih, tehničkih i stručnih poslova Stranke Predsjedništvo osniva Središnji ured HNS-a.
(2) Na prijedlog glavnoga tajnika (tajnice) HNS-a, Predsjedništvo HNS-a donosi Pravilnik o ustroju Središnjeg ureda te broju administrativnih i drugih stručnih radnika (radnica) potrebnih za djelovanje Središnjeg ureda.
(3) Predsjedništvo HNS-a na prijedlog glavnoga tajnika (tajnice) imenuje predstojnika (predstojnicu) Središnjeg ureda HNS-a.
Članak 94.
Na čelu Središnjeg ureda HNS-a nalazi se predstojnik (predstojnica), koji (koja) je za svoj rad i rad Ureda u cijelosti odgovoran (odgovorna) glavnom tajniku (tajnici) HNS-a.
Predsjednik (predsjednica) HNS-a
Članak 95.
(1) Predsjednik (predsjednica) HNS-a rukovodi, predstavlja i zastupa HNS, izvršava i provodi odluke nadležnih tijela HNS-a te odlučuje o tekućim poslovima vezanim uz neposredno upravljanje Strankom.
(2) Mandat predsjednika (predsjednice) HNS-a traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost reizbora.
(3) Predsjednik (predsjednica) HNS-a bira se na Saboru HNS-a, neposredno, tajnim glasovanjem te za svoj rad odgovara Saboru i Središnjem odboru Stranke.
(4) Način kandidiranja i izbora predsjednika (predsjednice) HNS-a reguliran je Pravilnikom o postupku kandidiranja i izboru tijela HNS-a.
Članak 96.
Predsjednik (predsjednica) HNS-a:
• predstavlja i zastupa HNS u skladu sa Zakonom, Statutom i programskim načelima HNS-a;
• provodi politiku HNS-a u skladu s programskim dokumentima HNS-a, Statutom, odlukama i zaključcima nadležnih tijela HNS-a te donosi provedbene političke odluke, zaključke, upute i druge akte;
• brine se i osigurava međusobnu suradnju svih tijela HNS-a;
• odgovara za financijsko poslovanje HNS-a u skladu sa zakonima Republike Hrvatske;
• Središnjem odboru predlaže glavnog tajnika (tajnicu) HNS-a, glasnogovornika (glasnogovornicu) te do 9 (devet) članova (članica) Predsjedništva;
• saziva Sabor HNS-a, u skladu sa Statutom;
• saziva Središnji odbor HNS-a, ukoliko to ne učini predsjednik (predsjednica) Središnjeg odbora;
• predlaže Predsjedništvu HNS-a donošenje odluke o raspuštanju predsjedništva podružnice HNS-a, odnosno predsjedništva županijske organizacije HNS-a te
• obavlja druge poslove u skladu sa Statutom.
Članak 97.
Predsjednik (predsjednica) HNS-a, uz suglasnost Predsjedništva, može sazvati sjednicu bilo kojeg tijela HNS-a ukoliko ocijeni da je sazivanje sjednice potrebno.
Potpredsjednik (potpredsjednica)
Članak 98.
(1) HNS ima dva potpredsjednika (potpredsjednice) koje bira Sabor HNS-a na mandat od 4 (četiri) godine. Potpredsjednici (potpredsjednice) za svoj rad odgovaraju Saboru HNS-a i predsjedniku (predsjednici) HNS-a.
(2) Predsjednik (predsjednica) HNS-a može zadužiti potpredsjednike (potpredsjednice) HNS-a za obavljanje poslova vezanih uz određena programska područja, odnosno za neposredno provođenje politike HNS-a i političko djelovanje na državnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini.
Počasni predsjednik (predsjednica)
Članak 99.
(1) HNS može imati počasnog predsjednika (predsjednicu).
(2) Počasni predsjednik (predsjednica) jest častan naslov koji se dodjeljuje iznimno, utemeljitelju (utemeljiteljici) HNS-a ili članu (članici) koji (koja) je svojim djelovanjem na osobit način obilježio (obilježila) djelovanje HNS-a, pridonio (pridonijela) razvoju i ugledu HNS-a, kao i političkom životu i razvitku Republike Hrvatske u cijelosti.
(3) Počasnog predsjednika (predsjednicu) proglašava Sabor HNS-a, na prijedlog Središnjeg odbora HNS-a.
(4) Počasni predsjednik (predsjednica) ima savjetodavnu ulogu i prema potrebi predstavlja Stranku u počasnim i drugim prigodama od posebnog značenja za HNS.
(5) Počasni predsjednik (predsjednica) član (članica) je Predsjedništva HNS-a.
Glavni tajnik (tajnica) HNS-a
Članak 100.
(1) Glavnog tajnika (tajnicu) HNS-a bira Središnji odbor na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a na mandat od 4 (četiri) godine.
(2) Glavni tajnik (tajnica) HNS-a za svoj rad odgovara Središnjem odboru i predsjedniku (predsjednici) HNS-a.
Članak 101.
(1) Glavni tajnik (tajnica) HNS-a:
• organizira i koordinira rad tijela HNS-a;
• zadužen (zadužena) je i odgovoran (odgovorna) za unapređenje organizacijske stranačke strukture i unutarstranačke komunikacije;
• odgovara za izvršenje odluka predsjednika (predsjednice), Predsjedništva, Središnjeg odbora i Nadzornog odbora HNS-a;
• brine se i odgovara Predsjedništvu HNS-a za rad Središnjeg ureda HNS-a;
• sudjeluje u pripremi i radu središnjih tijela Stranke te priprema i osigurava organizacijske, materijalne i tehničke uvjete za njihov rad;
• organizira i koordinira poslovanje HNS-a, poglavito materijalno-financijsko te
• obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i odlukama viših tijela HNS-a.
(2) Glavni tajnik (tajnica) HNS-a može uz suglasnost Predsjedništva sazvati sjednicu bilo kojega tijela HNS-a ukoliko ocijeni da je sazivanje sjednice potrebno.
(3) U slučajevima duže odsutnosti ili spriječenosti glavnog tajnika (tajnice), Predsjedništvo HNS-a bira među sobom njegovog (njezinog) zamjenika (zamjenicu), na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a.
Savjet HNS-a
Članak 102.
(1) Savjet HNS-a jest političko-savjetodavno tijelo, koje raspravlja o političkim pitanjima, programu i strategiji djelovanja HNS-a, razmatra i donosi zaključke o svim pitanjima i aspektima društveno-političkog života, predlaže inicijative, daje preporuke i mišljenja te svojim radom pruža pomoć tijelima HNS-a.
(2) Članovi (članice) Savjeta HNS-a biraju se među istaknutim članovima HNS-a ili među istaknutim pojedincima koji nisu članovi HNS-a, ali dijele ideološko-programske vrijednosti i načela HNS-a te su se istaknuli svojim znanstvenim i stručnim radom.
Članak 103.
(1) Savjet HNS-a ima do 35 (trideset pet) članova (članica) koji se na prijedlog predsjednika (predsjednice) HNS-a potvrđuju na Saboru.
(2) Savjet HNS-a između svojih članova (članica) bira predsjednika (predsjednicu) Savjeta.
(3) Savjet HNS-a donosi Poslovnik o svojem radu.
(4) Savjet HNS-a sastaje se po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Sjednice Savjeta saziva i njima predsjeda predsjednik (predsjednica) Savjeta.
(5) Sjednice Savjeta HNS-a može sazvati i predsjednik (predsjednica) Stranke.
(6) Predsjednik Savjeta izvještava Predsjedništvo HNS-a o stavovima Savjeta.
Sudovi časti
Članak 104.
(1) Sudovi časti HNS-a osnivaju se na razini županijskih organizacija i na razini središnjice Stranke. Odluka Suda časti na razini središnjice Stranke je konačna.
(2) Sudovi časti na razini županijske organizacije imaju po 3 (tri) člana (članice) i 3 (tri) zamjenika (zamjenice) člana (članice).
(3) Sud časti na razini središnjice Stranke ima 5 (pet) članova (članica) i 5 (pet) zamjenika (zamjenica) člana (članice).
(4) Članovi (članice) sudova časti biraju se u skladu s odredbama Statuta.
Članak 105.
(1) Članovi (članice) suda časti biraju, između sebe, predsjednika (predsjednicu).
(2) Sudovi časti djeluju prema Pravilniku o sudovima časti koji donosi Središnji odbor.
(3) Tajnici (tajnice) županijskih organizacija dužni (dužne) su pružiti organizacijsku i administrativnu podršku sudovima časti na razini svoje organizacije.
Nadzorni odbor HNS-a
Članak 106.
(1) Nadzorni odbor HNS-a ima 5 (pet) članova (članica).
(2) Predsjednik (predsjednica) HNS-a saziva konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora, na kojoj članovi (članice) Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika (predsjednicu) Nadzornog odbora i donose Poslovnik o svojem radu.
(3) Nadzorni odbor HNS-a za svoj rad odgovara Saboru Stranke.
Članak 107.
(1) Nadzorni odbor nadzire zakonitost i statutarnost rada HNS-a i svih stranačkih tijela te materijalno i financijsko poslovanje HNS-a.
(2) Nadzorni odbor donosi pravovaljane odluke većinom glasova svih svojih članova (članica).
(3) Predsjednika (predsjednicu) Nadzornog odbora obvezno se poziva na sjednice Središnjeg odbora HNS-a.
(4) Svaki izvještaj o financijsko-materijalnom poslovanju koji se podnosi nadležnom tijelu HNS-a mora biti popraćen mišljenjem Nadzornog odbora.
Članak 108.
(1) U slučaju uočenih nepravilnosti, Nadzorni odbor HNS-a će o istome bez odgode, u pisanom obliku, izvijestiti Predsjedništvo HNS-a i pozvati nadležno tijelo HNS-a da odmah ispravi uočene nepravilnosti.
Klub zastupnika HNS-a
Članak 109.
(1) Zastupnici (zastupnice) HNS-a izabrani (izabrane) u Hrvatski sabor formiraju Klub zastupnika HNS-a, ukoliko je to moguće.
(2) Ukoliko nije moguće formirati Klub zastupnika HNS-a, zastupnici (zastupnice) HNS-a izabrani (izabrane) u Hrvatski Sabor nastojat će formirati Klub zastupnika s programski srodnom političkom strankom ili nezavisnim zastupnicima (zastupnicama).
Članak 110.
(1) Klub zastupnika HNS-a donosi pravila o radu.
(2) Klub zastupnika HNS-a dvaput godišnje podnosi izvješće o radu Središnjem odboru HNS-a.
Članak 111.
(1) Zastupnici (zastupnice) HNS-a u Hrvatskom saboru i članovi (članice) Vlade Republike Hrvatske iz redova HNS-a provode politiku Stranke i poštuju odluke Predsjedništva HNS-a.
(2) Vijećnici HNS-a u županijskim skupštinama i župani (županice) te njihovi zamjenici provode politiku Stranke i poštuju odluke predsjedništva nadležne županijske organizacije HNS-a.
(3) Vijećnici HNS-a u općinskim i gradskim vijećima te općinski načelnici (načelnice), gradonačelnici (gradonačelnice) i njihovi zamjenici (zamjenice) provode politiku HNS-a i poštuju odluke predsjedništva nadležne podružnice HNS-a.
Članak 112.
Odredbe članaka 109. i 110. na odgovarajući se način primjenjuju na članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odbor za Statut
Članak 113.
(1) Radi donošenja i izmjena Statuta te autentičnog tumačenja odredbi Statuta HNS-a osniva se Odbor za Statut kao stalno tijelo.
(2) Odbor za Statut ima 5 članova (članica), od kojih su najmanje 2 člana (članice) obvezno pravničke struke.
(3) Kandidate za članove (članice) Odbora za Statut predlaže Središnji odbor HNS-a, a biraju se na Saboru HNS-a na rok od četiri godine.
Članak 114.
(1) Članovi (članice) Odbora za Statut između sebe biraju predsjednika (predsjednicu) i donose Poslovnik o svojem radu kojim detaljno uređuju svoje djelovanje.
(2) Odbor za Statut izrađuje nacrt Statuta, odnosno nacrte izmjena i/ili dopuna Statuta i na zahtjev daje autentično tumačenje odredbi Statuta koje je obvezujuće za sve članove HNS-a.
(3) Zahtjev za autentično tumačenje može podnijeti predsjedništvo podružnice, predsjedništvo županijske organizacije i Predsjedništvo HNS-a te članovi HNS-a protiv kojih se vodi postupak pred sudom časti.
(4) Odbor za Statut donosi ocjenu usklađenosti svih poslovnika sa Statutom, na pisani zahtjev bilo kojeg člana HNS-a.
Članak 115.
(1) O prijedlogu Statuta ili njegovih izmjena i dopuna na odgovarajući način se organizira javna rasprava.
(2) Sve primjedbe i prijedlozi iz javne rasprave upućuju se Odboru za Statut koji utvrđuje prijedlog Statuta i upućuje ga Središnjem odboru HNS-a.
(3) Prijedlog Statuta ili njegovih izmjena i dopuna usvaja Sabor HNS-a.
Politička akademija HNS-a
Članak 116.
(1) Svi članovi HNS-a imaju pravo na dodatnu edukaciju i političko obrazovanje.
(2) Politička akademija HNS-a je tijelo HNS-a čije je djelovanje usmjereno na dodatnu edukaciju i političko obrazovanje članova (članica) HNS-a.
Članak 117.
(1) Radom Političke akademije HNS-a upravlja voditelj (voditeljica).
(2) Voditelja (voditeljicu) Političke akademije bira Središnji odbor HNS-a na prijedlog Predsjedništva HNS-a. Voditelj (voditeljica) Političke akademije po funkciji je član (članica) Predsjedništva HNS-a.
Članak 118.
(1) Predsjedništvo HNS-a, na prijedlog voditelja (voditeljice) Političke akademije HNS-a, usvaja izvješće o radu, godišnji plan rada i financijski plan Političke akademije.
(2) HNS osigurava sredstva za neometan rad Političke akademije HNS-a. Predsjedništvo pomaže Političkoj akademiji u prikupljanju sredstava iz drugih izvora, napose međunarodnih fondova.
Članak 119.
(1) Politička akademija HNS-a donosi Poslovnik o radu.
(2) Središnji odbor HNS-a daje suglasnost na Poslovnik o radu Političke akademije HNS-a.
Interesni odbori HNS-a
Članak 120.
(1) Interesni odbori HNS-a mogu se osnovati na svim razinama teritorijalne organizacije HNS-a.
(2) Interesni odbori djeluju s ciljem aktiviranja članova (članica) i simpatizera (simpatizerki) HNS-a, koji dijele iste ili slične interese (gospodarstvo, kultura, politički sustav, obrazovanje, znanost, socijalna skrb, ekologija i sl.).
(3) HNS putem svojih interesnih odbora posebno promiče interese žena, mladih i seniora.
(4) Središnji odbor HNS-a donosi Pravilnik o ustroju i načinu djelovanja interesnih odbora.
(5) Interesni odbori žena, mladih i seniora donose pravilnike o ustroju i načinu djelovanja koje potvrđuje Središnji odbor HNS-a.
Članak 121.
(1) Interesni odbori HNS-a mogu se osnovati na razini:
• središnjice Stranke;
• regionalnih saveza;
• županijskih organizacija;
• podružnica.
(2) Odluku o osnivanju interesnih odbora donose nadležna izvršna tijela HNS-a, ovisno o razini teritorijalne organizacije HNS-a.
Članak 122.
(1) Interesni odbori svoj rad temelje na političkim načelima HNS-a.
(2) Interesni odbori prate društveno-političke događaje te analiziraju i predlažu inicijative i rješenja bitnih pitanja iz svih područja života Republike Hrvatske (političkog, ekonomskoga, socijalnog, obrambenog, ekološkog, demografskog itd.).
(3) Nadležna tijela HNS-a donose djelatne programe na svim razinama, nakon konzultacije interesnih odbora, kada god je to moguće.
(4) HNS potiče aktivno djelovanje svojih članova (članica) u interesnim odborima.
Članak 123.
(1) Broj članova (članica) pojedinoga interesnog odbora nije ograničen.
(2) Članovi (članice) interesnog odbora između sebe biraju predsjednika (predsjednicu) odbora.
(3) Ukoliko postoji potreba, interesni odbori mogu angažirati stručnjake (stručnjakinje) ili institucije izvan HNS-a.
Članak 124.
(1) Interesni odbori istovrsnih interesa na raznim organizacijskim razinama međusobno surađuju s ciljem ujednačavanja stajališta prema istim pitanjima na svim razinama.
(2) Interesni odbori na višoj organizacijskoj razini koordiniraju rad odbora na nižim razinama.
(3) Radi uspješnije koordinacije rada interesnih odbora, Središnji odbor HNS-a može, na prijedlog Predsjedništva, ustanoviti Stručni savjet HNS-a.
(4) Stručni savjet HNS-a jest savjetodavno-organizacijsko tijelo koje se sastoji od predsjednika (predsjednica) interesnih odbora na nacionalnoj razini (središnji interesni odbori).

Članak 125.
(1) Središnji odbor HNS-a će na prijedlog Predsjedništva HNS-a imenovati jednog potpredsjednika (potpredsjednicu) HNS-a za koordinatora (koordinatoricu) rada Stručnog savjeta HNS-a.
(2) Administrativne i tehničko-organizacijske poslove za Stručni savjet HNS-a obavlja Središnji ured HNS-a.
Povjerenik (povjerenica)
Članak 126.
(1) U jedinicama lokalne samouprave u kojima ne postoji podružnica HNS-a imenuje se povjerenik (povjerenica).
(2) Povjerenika (povjerenicu) imenuje predsjedništvo nadležne županijske organizacije sa zadaćom uspostave, odnosno obnove podružnice te aktivacije postojećih članova (članica) HNS-a.
Članak 127.
(1) Povjerenik (povjerenica) dužan je uspostaviti, odnosno obnoviti podružnicu u što kraćemu roku, a najdulje u roku od 6 (šest) mjeseci od dana imenovanja. Ukoliko povjerenik (povjerenica) ne izvrši svoju dužnost u tom roku, predsjedništvo nadležne županijske organizacije imenuje novog povjerenika (povjerenicu).
(2) Sva tijela HNS-a pružit će povjereniku (povjerenici) svu potrebnu pomoć u radu, u skladu sa svojim mogućnostima i objektivnim okolnostima.
(3) Predsjedništvo HNS-a imenuje i nadzire rad povjerenika (povjerenice) ukoliko je donijelo odluku o raspuštanju predsjedništva podružnice HNS-a, odnosno predsjedništva županijske organizacije HNS-a.
(4) Središnji odbor HNS-a imenuje i nadzire rad povjerenika (povjerenice) ukoliko je donio odluku o raspuštanju predsjedništva regionalnog saveza HNS-a.

IV. FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 128.
(1) HNS može stjecati prihode od članarine, dobrovoljnih priloga (donacija), izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organiziranja stranačkih manifestacija, imovine u svojem vlasništvu te iz drugih zakonom dopuštenih izvora.
(2) HNS se može financirati iz sredstava državnog proračuna te proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na način i pod uvjetima utvrđenima Zakonom.
(3) Zabranjeno je primanje dobrovoljnih priloga (donacija) od neimenovanih (anonimnih) izvora.
(4) Financijskim sredstvima iz stavka 1. i 2. ovoga članka HNS se isključivo koristi za ostvarenje ciljeva utvrđenih Programom i Statutom HNS-a.
Članak 129.
Predsjedništvo HNS-a, na prijedlog glavnog tajnika (glavne tajnice), predlaže Središnjem odboru donošenje odluke o visini članarine te kriterijima prema kojima se određene kategorije članova (članica) mogu osloboditi plaćanja članarine ili plaćati umanjenu članarinu.
Članak 130.
Predsjednici (predsjednice) podružnica, županijskih organizacija i regionalnih saveza odgovorni (odgovorne) su za organizaciju prikupljanja članarina i svih ostalih financijskih obaveza. Također su za vođenje financijskog poslovanja odgovorni prema zakonima i propisima Republike Hrvatske.
Članak 131.
(1) Financijsko poslovanje HNS-a detaljno se uređuje Pravilnikom o financijskom poslovanju, koji donosi Središnji odbor HNS-a.
(2) U slučaju prestanka rada HNS-a, imovina HNS-a pripast će Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
V. KANDIDIRANJE I IZBORI
Članak 132.
(1) Svaki član (članica) HNS-a može birati i biti biran (birana) u tijela HNS-a na svim razinama, sukladno odredbama pravilnika, poslovnika i Statuta.
(2) Sva tijela HNS-a u pravilu se biraju na razdoblje od 4 (četiri) godine.
(3) Članovi (članice) tijela HNS-a biraju se tajnim glasovanjem, u odvojenim postupcima za svako tijelo, osim kada je Statutom drugačije propisano.
(4) Ukoliko Statutom nije drugačije propisano, članove (članice) tijela HNS-a može razriješiti samo ono tijelo HNS-a koje ih je izabralo,
Članak 133.
(1) Izbori za sve članove tijela HNS-a provode se tajno, u pravilu između više kandidata (kandidatkinja).
(2) Ukoliko se u neko tijelo HNS-a bira jedan član (članica) izabranim se smatra kandidat (kandidatkinja) koji (koja) ostvari natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova (članica).
(3) Za tijela HNS-a u koja se bira više članova (članica) izabranima se smatraju kandidati (kandidatkinje) koji (koje) dobiju najveći broj glasova prisutnih članova (članica), redoslijedom broja dobivenih glasova.
(4) U slučaju da dva ili više kandidata (kandidatkinje) osvoje isti broj glasova, na način da se ne može utvrditi koji je od kandidata (kandidatkinja) izabran (izabrana), izabranim (izabranom) se smatra pripadnik (pripadnica) podzastupljenog spola, a ukoliko su isti broj glasova osvojila dva pripadnika (pripadnice) podzastupljenog spola izabranim (izabranom) se smatra kandidat (kandidatkinja) mlađi (mlađa) od 30 godina.
(5) Ukoliko, u slučaju iz stavka 4. ovoga članka, nema kandidata (kandidatkinja) mlađih od 30 godina ili su oba kandidata (kandidatkinje) mlađi od 30 godina, izbori se ponavljaju između kandidata (kandidatkinja) koji su dobili isti broj glasova (drugi krug izbora).
Članak 134.
(1) U postupku kandidiranja za sva tijela HNS-a mora se voditi računa o spolnoj i dobnoj strukturi i teritorijalnoj zastupljenosti, imajući u vidu ugled kandidata i ostvarene rezultate u dosadašnjem radu.
(2) U postupku kandidiranja osobito se vodi računa o primjeni načela dekumulacije dužnosti.
(3) Postupak kandidiranja i način izbora članova tijela HNS-a regulirani su ovim Statutom, Poslovnikom o radu Sabora, Pravilnikom o postupku kandidiranja i izboru tijela HNS-a te odlukama nadležnih tijela HNS-a.
Članak 135.
(1) U slučaju odustanka od dužnosti ili smrti člana (članice) tijela HNS-a do sljedećih izbora njegovo (njezino) mjesto preuzima:
• za predsjednika (predsjednicu) HNS-a, jedan od potpredsjednika (potpredsjednica) prema broju osvojenih glasova;
• za ostale članove (članice) koji se biraju na Saboru HNS-a, Središnji odbor HNS-a imenuje zamjenskog člana (članicu);
• za članove koji se biraju na tijelima HNS-a, ovlašteni predlagatelj predlaže novog kandidata (kandidatkinju).
Postupak kandidiranja za Europski parlament
Članak 136.
Predsjedništvo HNS-a pokreće i raspisuje postupak kandidiranja za izbore u Europski parlament, najmanje šest mjeseci prije održavanja izbora za članove (članice) Europskog parlamenta.
Članak 137.
(1) Pravo predlaganja kandidata (kandidatkinja) za izbore u Europski parlament imaju sve podružnice HNS-a.
(2) Obrazložene prijedloge kandidata (kandidatkinja) podružnice upućuju svojim županijskim organizacijama.
(3) Županijske organizacije HNS-a obavljaju selekciju pristiglih kandidatura u skladu s Pravilnikom o kandidiranju i izborima te ih upućuju Predsjedništvu HNS-a.
Članak 138.
Predsjedništvo HNS-a utvrđuje listu kandidata za izbore u Europski parlament i upućuje je Središnjem odboru, koji utvrđuje konačnu listu kandidata (kandidatkinja).
Članak 139.
Predsjedništvo HNS-a imenuje izborni stožer za izbore za Europski parlament.
VI. AKTI STRANKE
Članak 140.
(1) Statut je najviši normativni akt kojim se uređuje unutarnji ustroj i djelovanje HNS-a.
Statut se donosi i mijenja na način propisan ovim Statutom.
(2) Financijsko i materijalno poslovanje HNS-a te djelovanje poduzeća u njezinom vlasništvu regulira se Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju, koji donosi Središnji odbor.
Članak 141.
Sva tijela ustrojstvenih oblika HNS-a, osim predsjednika (predsjednice), donose poslovnik kojim detaljno uređuju svoj rad.
Članak 142.
(1) Tijela HNS-a donose, u skladu sa svojim ovlastima, odluke, zaključke i naputke.
(2) Odlukom se na opći način uređuju pitanja provedbe pojedinih odredaba Statuta. Zaključkom se uređuju pojedina pitanja iz nadležnosti tijela HNS-a, a naputkom način postupanja tijela HNS-a u određenim situacijama.
Članak 143.
(1) Statut te izmjene i dopune Statuta objavljuju se u glasilu Stranke ili na drugi odgovarajući način.
(2) Odluke, zaključci i naputci tijela HNS-a objavljuju se u izvješćima tijela ili na drugi odgovarajući način.
(3) Obveza je HNS-a sve donesene akte učiniti na odgovarajući način dostupnima svim svojim članovima (članicama).
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 144.
(1) Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.
(2) Tijela HNS-a (podružnice, županijske organizacije, regionalni savezi, središnja tijela) dužna su uskladiti sve svoje akte i dokumente s odredbama Statuta na svojoj prvoj sljedećoj skupštini, a najkasnije u roku od godine dana od dana donošenja Statuta.
Članak 145.
Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti pročišćeni tekst Statuta donesen na 7. Saboru HNS-a od 6. veljače 2005. godine.

Skupština broji 51 vijećnika koje biraju građani na neposrednim izborima. Budući da srpska i mađarska nacionalna manjina imaju pravo na zastupljenost u Skupštini, a to nije postignuto na izborima 21. svibnja 2017. godine, radi ostvarivanja odgovarajuće zastupljenosti ovih manjina broj članova Županijske skupštine povećan je za četiri člana, tako da Skupština broji 55 vijećnika. Skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira iz reda vijećnika.

Predstavnici HNS-a u Skupštini:

Ivica Mandić, predsjednik Kluba vijećnika HNS-a

Goran Đanić, potpredsjednik Skupštine

Vinko Ručević, vijećnik

 

 

Osijek Žana Gamoš
Đakovo Vlado Koren
Beli Manastir Zoran Kranjčec
Belišće Slavko Marjančević
Darda Renato Kovač
Donji Miholjac Mihael Šnel
Našice Bruno Wolf
Valpovo Igor Kos
Antunovac Mario Hržica
Bilje Matija Balog
Bizovac Pero Kardum
Čeminac Zdenko Bosak
Čepin Branimir Pospišil
Draž Dragan Pavlović
Drenje Josip Mejdanac
Đurđenovac Jadranka Marić
Erdut Ivica Stanković
Ernestinovo Alen Šafran
Feričanci Mirko Jurčević
Jagodnjak Anđelko Balaban
Kneževi Vinogradi Jasna Petrović
Koška Davor Majić
Magadenovac Silvio Brkanić
Marijanci  Samir Kovačević
Petlovac Branko Vuk
Petrijevci Tomislav Klasiček
Podgorač Goran Đanić
Popovac Mladen Živanović
Satnica Đakovačka Željko Šimić
Semeljci Ivan Pastulović
Šodolovci Jovan Ulemek
Trnava Ivica Kryk
Viškovci Branko Prodanović
Vladislavci Andrea Stjepanović
Vuka Vesna Petričević
Punitovci Marko Komar
Podravska Moslavina Berislav Horvat

 

Vodstvo HNS-a Osječko-baranjske županije

Predsjednik

Danijel Ilić

Potpredsjednici

Ivica Mandić

Bojan Tojagić

Tajnik

Zvonimir Bratić

Članovi predsjedništva

Ivan Vrdoljak, član predsjedništva

Stjepan Čuraj, član predsjedništva

Vinko Ručević, član predsjedništva

Žana Gamoš, članica predsjedništva

Samir Kovačević, član predsjedništva

Vlado Koren, član predsjedništva

Željko Šimić, član predsjedništva

Bruno Wolf, član predsjedništva

Branko Vuk, član predsjedništva

Željka Kolarić, predsjednica ŽI HNS-a OBŽ

Matea Sopta, predsjednica IO Mladih HNS-a OBŽ

Vladimir Ham, glasnogovornik

Predsjednik Nadzornog odbora


Dražen Arnold

O županiji

Osječko-baranjska županija kao jedinica područne (regionalne) samouprave dio je upravno-teritorijalnog ustrojstva Republike Hrvatske ustanovljenog 1993. godine. Smještena je u sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske u Panonskom prostoru. VIŠE

Županija u brojkama

Površina:  4.155 km2
Sjedište:  Osijek
Naselja: 264
Populacija:  305.032
Gradova:  7
Općina:  35

Kontakti

Predsjednik ŽO: Vinko RUČEVIĆ
Sjedište: J.J.Strossmayera 5, 31000 Osijek
Telefon: 031 200 350
Telefaks: 031 213 970
E- pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Internet: www.hns-obz.com